Za boljše upravljanje in predstavitev zavarovanega območja

V Krajinskem parku Ljubljansko barje trenutno izvajamo 3projekte: LIFE URCA PROEMYS, PoLJUBA in LIFE AMPHICON.

V preteklih letih so bili na območju parka izvedeni številni projekti. V nadaljevanju so pod naslovom Izvedeni projekti predstavljeni tisti, v katerih je javni zavod KP Ljubljansko barje nastopal kot partner, ali pa je sodeloval v kateri od aktivnosti od projektov, v katerem je bilo Ljubljansko barje pilotno območje.