Projekt LJUBA – Ljudje za barje

V mesecu februarju smo projektni partnerji Zavod RS za varstvo narave, Krajinski park Ljubljansko barje, KGZS – Zavod Ljubljana in ZRC SAZU začeli izvajati projekt »Ljudje za barje – ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju« (akronim LJUBA). Projekt je sofinanciran s sredstvi Programa Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP), njegova celotna vrednost znaša 554.274,20 EUR, od katere je 94,9 % sofinancirane s strani EGP. Potekal bo do konca aprila 2016.

S projektom LJUBA naslavljamo glavne vzroke upadanja biotske pestrosti na območju Ljubljanskega barja. Z izvajanjem projektnih aktivnosti želimo prispevati k izboljšanju stanja treh kvalifikacijskih habitatnih tipov (mokrotni travniki z modro stožko, vlažni mezotrofni travniki z lisičjim repom in zdravilno strašnico, nizko barje) in štirih kvalifikacijskih vrst (Loeselova grezovka, barjanski okarček, strašničin mravljiščar, travniški postavnež) na območju Ljubljanskega barja.

Javnosti bomo predstavili pomembno in odgovorno vlogo kmetijstva za ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju ter skušali čim več nosilcev kmetijskih gospodarstev usmeriti k naravi prijaznim kmetijskim praksam, tudi s pomočjo izboljšanega sodelovanja med kmetijsko in naravovarstveno stroko na tem območju. Na izbranih zemljiščih bomo preizkušali različne metode odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst kanadske in orjaške zlate rozge ter skupaj s prostovoljci odstranili lesno zarast v dolini Strajanovega brega, kjer je še zadnji ostanek nizkega barja na Ljubljanskem barju.

Spletna stran projekta:
www.ljuba.si