Projekt LJUBA – Ljudje za barje

V mesecu februarju 2015 smo projektni partnerji Zavod RS za varstvo narave, Krajinski park Ljubljansko barje, KGZS – Zavod Ljubljana in ZRC SAZU začeli izvajati projekt »Ljudje za barje – ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju« (akronim LJUBA). Projekt je bil sofinanciran s sredstvi Programa Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP), njegova celotna vrednost je znašala 554.274,20 EUR, od katere je bilo 94,9 % sofinancirane s strani EGP. Potekal je do konca aprila 2016.

S projektom LJUBA smo naslavljali glavne vzroke upadanja biotske pestrosti na območju Ljubljanskega barja. Z izvajanjem projektnih aktivnosti smo želeli prispevati k izboljšanju stanja treh kvalifikacijskih habitatnih tipov (mokrotni travniki z modro stožko, vlažni mezotrofni travniki z lisičjim repom in zdravilno strašnico, nizko barje) in štirih kvalifikacijskih vrst (Loeselova grezovka, barjanski okarček, strašničin mravljiščar, travniški postavnež) na območju Ljubljanskega barja.

Javnosti smo predstavili pomembno in odgovorno vlogo kmetijstva za ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju ter skušali čim več nosilcev kmetijskih gospodarstev usmeriti k naravi prijaznim kmetijskim praksam, tudi s pomočjo izboljšanega sodelovanja med kmetijsko in naravovarstveno stroko na tem območju. Na izbranih zemljiščih smo preizkušali različne metode odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst kanadske in orjaške zlate rozge ter skupaj s prostovoljci odstranili lesno zarast v dolini Strajanovega brega, kjer je še zadnji ostanek nizkega barja na Ljubljanskem barju.

Gradiva in poročila projekta:

Monitoring tarčnih habitatnih tipov: HT 6510, HT 6410, HT 7230, BIJH ZRC SAZU, 2016

Načrt upravljanja s projektnim območjem. Načrt zagotavljanja dolgoročnih učinkov projekta LJUBA, ZRSVN, 2016

Izvedba hidrološke študije ter izdelava projekta idejne zasnove izboljšanja hidrološkega stanja naravnega rezervata Strajanov breg (projekt LJUBA), 2016

Projekt LJUBA predstavitvena zloženka

Primerjava možnosti vpisa operacij KOPOP v letu 2015 z obdobjem PRP 2007–2014 na območju Ljubljanskega barja (projekt LJUBA), ZRSVN, KGZS, 2016

Monitoring tarčnih vrst: Loeselova grezovka (Liparis loeselii), končno poročilo, BIJH ZRC SAZU, 2015

Monitoring tarčnih vrst: Travniški postavnež (Euphydryas aurinia), končno poročilo, BIJH ZRC SAZU, 2015

Monitoring tarčnih vrst: Barjanski okarček (Coenonympha oedippus), končno poročilo, BIJH ZRC SAZU, 2015

Izhodiščni monitoring tarčnih vrst: monitoring vrst z neznanim ohranitvenim stanjem (prepelica (Coturnix coturnix), kobiličar (Locustella naevia), bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus)), NIB, 2015

Popis pokošenosti na Ljubljanskem barju, DOPPS, 2015