Delovni telesi Javnega zavoda KP Ljubljansko barje

Delovni telesi Javnega zavoda KP Ljubljansko barje sta:

Svet JZ KP Ljubljansko barje (v soglasju z ustanoviteljem) sprejme statut, sprejema splošne akte zavoda iz svoje pristojnosti, letni program dela, poročilo o delu, določa finančni načrt in sprejema letno poročilo, imenuje strokovni svet zavoda ter opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda. Sestavo in zapisnike z zaključenih sej sveta JZ KP Ljubljansko barje si oglejte tu.

Strokovni svet JZ KP Ljubljansko barje obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje direktorju in svetu zavoda mnenja, pobude in predloge za reševanje teh vprašanj. Sestavo in zapisnike preteklih sej strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje si oglejte tu.