Zavarovano območje na 100-letnih temeljih

1920 Spomenica
Muzejsko društvo za Slovenijo, Odsek za varstvo prirode in prirodnih spomenikov izda prvi celotni slovenski naravovarstveni program, v katerem poda tudi predlog za ustanovitev “barskega varstvenega parka”: »Na tem mestu bi se dale ohraniti sledeče barske rastline, ki jim sicer prej ali slej preti popoln pogin… Tudi barski ptiči: race, povodne piške in orjaški škurhi bi imeli tu nekaj zavetja.« Predlog ni bil realiziran, so pa že dve leti kasneje zavarovali predlagane vrste živali, med katerimi so bile ptice in tudi želva sklednica.

1951-1995 Zavarovanja posameznih delov Ljubljanskega barja
1951 Odločba o zavarovanju barskega gozda na Ljubljanskem barju (KLO Tomišelj; Uradni list LRS, št. 24/51) , ki je v sedemdesetih letih razširjen in zavarovan kot gozdni rezervat Kozlerjeva gošča.
1976 vpis naravne vrednote Goriški mah
1986 Odlok o razglasitvi območja ribnikov v dolini Drage pri Igu za naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 23/86, in Uradni list RS, št. 61/02);
1988 Odlok o razglasitvi Jezera pri Podpeči za naravni spomenik (Uradni list SRS, št. 13/88);
1995 Odlok o razglasitvi Jurčevega šotišča za naravni spomenik (Uradni list RS, št. 20/95) zavaruje šotne ostanke pri Bevkah;
1995 Odlok o razglasitvi Malega placa za naravni rezervat (Uradni list RS, št. 5/95) zavaruje Barje sredi osamelca Kostanjevica

1998 Sporazum o sodelovanju pri razglasitvi KPLB
Devetdeseta so prinesla  razmah nevladnih ekoloških gibanj, raziskave in inventarizacije naravne in kulturne dediščine Barja, v tedaj še oddaljeni Evropi pa prve zavezujoče dokumente o obvezi držav članic po varovanju narave in biotske raznovrstnosti. Posledica je bil podpis Sporazuma o sodelovanju pri razglasitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje med občinami na območju Ljubljanskega barja (Ljubljana, Brezovica, Vrhnika, Borovnica, Ig, Škofljica) ter ministrstvi, pristojnimi za kmetijstvo, okolje in kulturo.

2004 Natura 2000 območji
Prvega maja 2004 je Slovenija je formalno vstopila v Evropsko unijo in sočasno razglasila omrežje Natura 2000. V slovenski pravni red je bila Natura 2000 prenesena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih Nature 2000, ki jo je Vlada RS sprejela 29. aprila 2004, in z dopolnitvami 33. člena Zakona o ohranjanju narave. Določenih je bilo 286 območij na 35 % državnega ozemlja. Dve od teh območij sta bili določeni tudi na Ljubljanskem barju in sicer s šifro SI5000014 Ljubljansko barje kot posebno varstveno območje za ptice in s šifroSI3000271 Ljubljansko barje kot posebno ohranitveno območje za ostale živalske in eno rastlinsko vrsto ter sedem življenjskih prostorov.

2007  Sporazum o sodelovanju pri ustanovitvi KPLB
Na podlagi tega sporazuma se je v projekt ustanavljanja KPLB aktivneje vključilo resorno ministrstvo za okolje in z njim so bile jasneje določene tudi pristojnosti in odgovornosti posameznih nosilcev, vzpostavljena je bila struktura vodenja in financiranja projekta ustanovitve krajinskega parka.

2008 Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje
Do pomladi 2008 so bile pripravljene strokovne podlage za zavarovanje (varstvo narave, varstvo kulturne dediščine, razvoj ključnih dejavnosti), do poletja istega leta pa je bilo tako strokovno kot politično (strokovni in programski svet) usklajeno besedilo osnutka Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje. Skladno z Zakonom o ohranjanju narave je bil osnutek dva meseca v javni obravnavi, organiziranih je bilo tudi enajst javnih predstavitev v krajih na območju Ljubljanskega barja, ki se jih je udeležilo več sto domačinov. Na javnih predstavitvah je bilo predstavljen osnutek Uredbe, naravovarstvena izhodišča in prednosti ustanovitve krajinskega parka. S sprejetjem Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje je bil ustanovljen Krajinski park Ljubljansko barje.

2009 Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje
Upravljanje s KPLB skladno s 19. členom Uredbe o KPLB izvaja javni zavod KPLB. Naloge javnega zavoda so natančno določne v 21.  in 22. členu Uredbe o KPLB. Ključni izziv javnega zavoda KPLB je v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, kmetovalci in strokovnimi organizacijami najti ustrezno ravnovesje med izkoriščanjem in ohranjanjem Ljubljanskega barja. Na podlagi javnega pooblastila javni zavod izvaja tudi neposredni nadzor v naravi in upravlja s podatkovnimi zbirkami, ki se nanašajo na Krajinski park Ljubljansko barje. Delovanje javnega zavoda je natančno opisano v programskih dokumentih. Delovni telesi javnega zavoda sta svet zavoda KPLB in strokovni svet KPLB.

2011 UNESCO Prazgodovinska kolišča okoli Alp 
Prazgodovinska kolišča okoli Alp sodijo med najpomembnejša arheološka območja kulturne dediščine v Evropi. Leta 2011 je bilo 111 območij kolišč uvrščenih na seznam Svetovne dediščine. Dve od njih sta v Sloveniji, na Ljubljanskem barju. Prazgodovinska kolišča na območju Alp so ostaline vasi iz obdobja med 5000 in 500 pr. n. št. Nahajajo se pod vodo v jezerih, obrežjih in mokriščih zato jih večinoma ne vidimo. Njihov stalen stik z vodo omogoča izjemne pogoje za ohranjanje in ugotavljanje starosti organskih materialov, kot so les, tekstil, rastlinski ostanki in kosti. Številni muzeji nam ponujajo fascinanten vpogled v svet zgodnjih kmetovalcev Evrope, posebej o njihovem vsakdanjem življenju, poljedelstvu, živinoreji in tehničnih inovacijah. Kolišča so tako najboljši arheološki vir za evropska prazgodovinska naselja.