Naravovarstveni nadzor Krajinskega parka Ljubljansko barje

Neposredni nadzor v Krajinskem parku Ljubljansko barje nad spoštovanjem prepovedi, opredeljenih z Zakonom o ohranjanju narave in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, izvajajo inšpektorji in naravovarstveni nadzorniki.

Naravovarstvena nadzorna služba Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje:

E-pošta: nadzornik@ljubljanskobarje.si
Telefon: 08 20 52 350

Naravovarstveni nadzornik ima službeni znak in izkaznico ter predpisano uniformo. 

Naravovarstveni nadzornik ima pravico:

 • od osebe, ki ne spoštuje določb tega Zakona o ohranjanju narave, zahtevati in dobiti na vpogled osebno izkaznico ali javno listino, s katero se dokazuje istovetnost te osebe.
 • fotodokumentirati potek kršitve in kršilca pri storitvi kaznivega ravnanja. 

Ste v Krajinskem parku Ljubljansko barje opazili nedovoljen poseg v naravo?

Svoja opažanja vnesite v obrazec in nam ga posredujte na e-naslov nadzornik@ljubljanskobarje.si.

Naloge naravovarstvene nadzorne službe Krajinskega parka Ljubljansko barje so:

Pregled stanja

 • naravnih rezervatov
 • naravnih spomenikov
 • naravnih vrednot
 • pregledovanje stanja na in ob vodotokih.

Nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov še posebno nad aktivnostmi, ki se izvajajo v obsegu, času in na načinu, ki bi lahko ogrozil cilje krajinskega parka in poslabšal hidrološke, geomorfološke in ekološke lastnosti krajinskega parka:

 • redčenje in sekanje mejic, ki je v parku dovoljeno od 30. septembra do 15. marca
 • obnavljanje melioracijskih jarkov, ki je dovoljeno od 30. septembra do 15. marca
 • intenziviranje kmetovanja, ki bi lahko poslabšalo ekološke razmere in slabo vplivalo na ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst v krajinskem parku
 • nasipavanje kmetijskih zemljišč.

Preostale določbe varstvenega režima v Krajinskem parku Ljubljansko barje so zapisane v Uredbi o Krajinskem parku Ljubljansko barje (10.–16. člen). Pri izvedbi posegov v naravo je potrebno upoštevati tudi drugo zakonodajo  (Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o lovstvu in divjadi, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o kmetijstvu …).

Pri svojem delu naravovarstveni nadzornik sodeluje s pristojnimi inšpektorskimi organi:

 • medobčinski inšpektorati
 • Inšpektorat za okolje in prostor
 • Inšpektor za kmetijstvo
 • rečni nadzornik…

Preventivno delovanje nadzorne službe: izdajanje opozoril predvsem za:

 • prepoved kurjenja v krajinskem parku
 • prepoved spuščanja psov.

Načrtujete poseg v naravo v Krajinskem parku Ljubljansko barje, pa niste prepričani, če je dovoljen?
Kontaktirajte našo naravovarstveno službo in se posvetujte z njo!
E-pošta: nadzornik@ljubljanskobarje.si
Telefon: 08 20 52 350

Ste v Krajinskem parku Ljubljansko barje opazili nedovoljen poseg v naravo?
Svoja opažanja vnesite v obrazec in nam ga posredujte na e-naslov nadzornik@ljubljanskobarje.si.