Mokrotni travniki predstavljajo enega od najbolj dragocenih življenjskih prostorov na Barju.

Na teh travnikih uspevajo mnoge ogrožene rastlinske vrste kot so močvirska logarica (Fritilaria meleagris), divje orhideje kukavičevke (Orchidaceae), veliki poletni zvonček (Leucojum aestivum), različne vrste šašev (Carex) in trav (Poaceae). Hkrati mokrotni travniki predstavljajo življenjski prostor za številne redke in mednarodno ogrožene živalske vrste. Še posebej pomembni so za dnevne metulje, ki so vezani na točno določene vrste rastlin in travniške vrste ptic kot sta veliki škurh (Numenius arquata) in kosec (Crex crex). Poleg mokrotnih travnikov so na Barju zelo pomembni habitati tudi poplavni gozdovi, izsuševalni kanali, vodotoki ter mejice. V njih najdejo hrano, zatočišče in prehodne poti ptice, sesalci, dvoživke, plazilci in številne žuželke. Biologi so na Ljubljanskem barju popisali preko 6000 vrst (Seznam vrst Krajinskega parka Ljubljansko barje).

V zadnjih letih so se zaradi različnih človeških dejavnikov, predvsem intenziviranja kmetijske dejavnosti, površine mokrotnih travniških habitatov in mejic občutno skrčile. Vrste, vezane na tovrstne habitatne tipe, so se znašle v neugodnem stanju. Nekatere med njimi so postale celo kritično ogrožene in so njihove populacije na tem, da izumrejo. Posebna grožnja biotski pestrosti na Ljubljanskem barju so tudi invazivne tujerodne vrste, za širjenje katerih smo odgovorni prav mi ljudje! Naučite se prepoznati invazivne tujerodne vrste in nam pomagajte preprečiti njihovo širjenje.

Več o mokrotnih travnikih Ljubljanskega barja

Več o invazivnih tujerodnih vrstah

Če si želite pobližje spoznati razloge za biotsko pestrost Ljubljanskega barja ali katero od ogroženih vrst z Ljubljanskega barja, si oglejte in ali prisluhnite prispevkom, ki so bili objavljeni na RTV SLO: