Upravljanje s Krajinskim parkom Ljubljansko barje skladno s 19. členom Uredbe o KPLB izvaja javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje. Naloge javnega zavoda so natančno določne v 21.  in 22. členu Uredbe o KPLB. Ključni izziv javnega zavoda KPLB je v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, kmetovalci in strokovnimi organizacijami najti ustrezno ravnovesje med izkoriščanjem in ohranjanjem Ljubljanskega barja. Na podlagi javnega pooblastila javni zavod izvaja tudi neposredni nadzor v naravi in upravlja s podatkovnimi zbirkami, ki se nanašajo na Krajinski park Ljubljansko barje. Delovanje javnega zavoda je natančno opisano v programskih dokumentih. Delovni telesi javnega zavoda sta svet zavoda KPLB in strokovni svet KPLB.