Osebna izkaznica KP Ljubljansko barje

Lokacija
KPLB se nahaja na Ljubljanskem barju, ki leži v osrednji Sloveniji in je najjužnejši del Ljubljanske kotline. Razprostira se od Ljubljanskih vrat med Golovcem, Gradom in Šišenskim hribom na severu in severovzhodu, do Polhograjskega hribovja na severozahodu in zahodu, na jugu sega do Krimskega hribovja z Menišijo, na jugovzhodu pa do Dolenjskega podolja.

Površina zavarovanega območja: 13.505 ha oziroma 135 km2

Osnovne značilnosti
Območje KPLB je največje območje mokrotnih travišč s sistemom mejic in gozdnih, grmiščnih in vodnih površin v Sloveniji. Zaradi načina obdelave (ekstenzivno košeni travniki) se je ohranila visoka biotska raznovrstnost. Večji del varovanih, klasifikacijskih vrst živali in rastlin oziroma habitatnih tipov je življenjsko vezan na ohranitev mokrotnega značaja ekosistema Ljubljanskega barja ter na ohranitev obsega ekstenzivno upravljanih travnikov (skromno gnojeni in pozno košeni).

Število prebivalcev v parku: 12.000

Raba
Več kot dve tretjini površine parka predstavljajo kmetijske površine, pri čemer prevladujejo travniki (46 %), sledijo jim njive in vrtovi (31 %).Urbane površine predstavljajo okoli 5 % površine KPLB in 9 % gozd.

Lastništvo
Večina zemljišč v parku je v zasebni lasti (83 % zemljišč).

Ustanovitev parka
KPLB je bil ustanovljen z Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08), ki je začela veljati 12. decembra 2008. Javni zavod  KPLB  je bil ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/2009).

Varstveni status
Širše zavarovano območje – krajinski park (IUCN V. kategorija), 2 ekološko pomembni območji, območje Nature 2000. Predstavlja posebno območje varstva za 25 vrst ptic na podlagi evropske direktive o pticah. Izjemno je zaradi velikega števila naravnih vrednot (59), naravnih spomenikov (9), naravnih rezervatov (6) in prisotnosti velikega števila ogroženih in mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih (1) in živalskih vrst (27), njihovih habitatov in habitatnih tipov (7) ter kot območje številnih kulturnih vrednot in mozaične krajine, ki je rezultat dolgotrajnega sožitja človeka z naravo.

Varstvena območja v parku
Prvo varstveno območje (44,5 km2 ali 33% celotnega območja) je naravovarstveno najpomembnejše in je prednostno namenjeno uresničevanju varstva in ohranjanja naravnih vrednot, ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in temu prilagojenemu opravljanju kmetijske dejavnosti.
Drugo varstveno območje (26,3 km2 ali 19% celotnega območja) je naravovarstveno pomembno in je namenjeno uresničevanju varstva naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in pestrosti krajine ter sonaravnim oblikam kmetijske dejavnosti in trajnostni rabi drugih naravnih virov na način, ki je za naravo čim manj moteč.
Tretje varstveno območje (64,2 km2 ali 48% celotnega območja) je prednostno namenjeno ohranjanju krajinske pestrosti in spodbujanju trajnostnega razvoja.

Mednarodni status
Od leta 2004 je območje Ljubljanskega barja uvrščeno v omrežje Natura 2000.
Na območju KPLB se nahajata dve skupini prazgodovinskih kolišč, ki sta vpisani na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

Upravljavec
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice
00386 (0) 8 205 23 50
info@ljubljanskobarje.si
www.ljubljanskobarje.si

Osebna izkaznica KPLB_pdf