Pod celotno površino Ljubljanskega barja se nahaja podzemna voda!

Kot vir pitne vode jo črpamo na vršajih prodonosnih rek Iške, Želimeljščice in Borovniščice. Največja je vodarna Brest na vršaju reke Iške, ki oskrbuje s pitno vodo Ig in 10% Ljubljane. Danes vodarna Brest izkorišča podzemno vodo predvsem spodnjih vodonosnih plasti. Posebna značilnost Ljubljanskega barja je arteška podzemna voda, ki je pod pritiskom. Zato je na Barju precej enostavno priti do vode. Skozi glino je potrebno zvrtati cev ustreznega premera in arteška voda sama priteče na površje. Za to so na Ljubljanskem barju tudi številni vodnjaki za lastno preskrbo. A kakovost zajetih vodnih virov je ogrožena zaradi velikih obremenitev iz razpršene urbanizacije, kmetijstva in neurejenih komunalnih voda!

Ilustracija: vodarna Brest, avtor: Marjan Pečar