Prazgodovinska kolišča okoli Alp sodijo med najpomembnejša arheološka območja kulturne dediščine v Evropi. Leta 2011 je bilo 111 območij kolišč uvrščenih na UNESCO seznam Svetovne kulturna in naravne dediščine. Dve izbrani območji se nahajata v Sloveniji, na Ljubljanskem barju. Prazgodovinska kolišča na območju Alp so odlično ohranjeni ostanki prvih naselbin iz obdobja med 5000 in 500 pr. n. št. . Danes se nahajajo se v jezerih, na jezerskih obrežjih in v mokriščih, zato jih večinoma ne vidimo. Njihov stalen stik z vodo omogoča izjemne pogoje za ohranjanje in ugotavljanje starosti organskih materialov, kot so les, tekstil, rastlinski ostanki in kosti. Arheološke najdbe nam ponujajo fascinanten vpogled v svet zgodnjih kmetovalcev Evrope, posebej o njihovem vsakdanjem življenju, poljedelstvu, živinoreji in tehničnih iznajdbah.

Leta 1875 so v bližini Iga na Ljubljanskem barju, severno od današnjega Iga, pri poglabljanju obcestnega jarka, Resnikovega grabna, odkopali lesene kole, ostanke lončenine in kosti. O najdbi je bil obveščen Kranjski deželni muzej v Ljubljani pod ravnateljstvom Karla Deschmanna. Od tedaj je bilo na več kot 150 kvadratnih kilometrih barjanskih površin odkritih več kot 40 različnih prazgodovinskih koliščarskih naselbin. Te so s prekinitvami na današnjem Ljubljanskem barju živele v obdobjih pozne kamene, bakrene dobe in bronaste dobe, t. j. v času od 4600 do 1500 p. n. š., ko je današnje ravnice Ljubljanskega barja še prekrivalo veliko jezero.

Kolišče je posebna oblika bivališča, prilagoditev tedanjih prebivalcev na okolje, ki ga stalno ali občasno prekriva voda. Kolišča iz prazgodovinskega obdobja so poseben pojav, značilen za takratna jezera predalpskega prostora. V številnih jezerih in na mokrotnih področjih alpskega sveta so se odlično ohranila do današnjih dni in so v svetovnem merilu edinstveni primer odlično ohranjenih arheoloških ostankov iz kamene in kovinskih dob.

Zaradi njihove edinstvene arheološke in znanstvene vrednosti so bila kolišča kot vse alpski pojav vpisana na UNESCO seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. 111 območij kolišč okoli Alp je serijski transnacionalni vpis šestih držav Švice, Slovenije, Italije, Francije, Nemčije in Avstrije. Danes so te države zavezane k skupnemu upravljanju arheološke dediščine, predstavljanju in promociji kolišč ter predvsem ohranjanju za prihodnje rodove.

Spletna stran UNESCO kolišč