Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR

Vodilni partner:
Zavod RS za varstvo narave

Partnerji v projektu:
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Notranjski park, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, kmetijska gospodarstva: Matej Petkovšek, Francelj Mulec, Anton Mrzlikar, Martin Gornik, Jernej Benčan, Andrej Bergoč, Jožef Blažon

Trajanje projekta:
oktober 2019–oktober 2020

Povzetek projekta:
V projektu smo želeli preveriti možnost dvostopenjskega izvajanja ukrepa Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR). Ukrep VTR je eden izmed štirih ciljnih naravovarstvenih ukrepov s katerim se zagotavlja ugodno stanje ohranjenosti kosca (Crex crex) in ostalih talnih gnezdilk. Sedanje zahteve ukrepa so raba po 1. avgustu, brez gnojenja, brez paše. Pozna košnja na nekaterih območjih izvajanja ukrepa predstavlja problem zaradi širjenja invazivnih tujerodnih vrst (ITV), predvsem zlate rozge (Solidago spp.). Zaradi razširjanja zlate rozge se na dolgi rok slabša kvaliteta travnikov in ustreznost gnezditvenega habitata kosca. Ponovno je treba preveriti tudi ciljnost ukrepa – ali je smiselno travnik kositi pozno, če na njem v tekočem letu kosec ne gnezdi.

V projektu bomo preverili možnost izvedbe ukrepa VTR z dvema datumoma košnje. Travnike, na katerih so v tekočem letu popisani kosci, se zaradi zagotavljanja gnezditvene uspešnosti kosi pozno. Travnike, na katerih v tekočem letu kosci ne pojejo, pa se zaradi večje ciljnosti ukrepa in preprečevanja razširjanja ITV pokosi prej. Projektne aktivnosti se bodo izvajale na štirih območjih Natura 2000, kjer je ukrep VTR možno izvajati, in sicer: Ljubljansko barje, Planinsko polje, Cerkniško jezero in Pivka.

Cilji:
Cilj projekta je bil preveriti, ali je možno v obstoječem ukrepu VTR zahtevano rabo prilagoditi tako, da bodo hkrati zagotovljeni gnezditvena uspešnost kosca, ohranjanje ustreznosti habitata kosca, zmanjševanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst rastlin ter povečana ciljnost izvajanja ukrepa.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:
Zasnovali smo praktični preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR, ki so ga nato izvedla kmetijska gospodarstva (partnerji projekta). Preverili smo delovanje in ustreznost vseh ključnih korakov v postopku preizkusa ter uspešnosti in hitrosti prenosa informacij med deležniki. Analizirali smo ustreznost spremembe izvajanja ukrepa in oblikovali predloge za spremenjeno izvajanja ukrepa. Na različnih delavnicah in predavanjih ter zaključni konferenci smo predstavili v okviru projekta pridobljena znanja ter pripravili naravovarstvene vsebine za spletne strani, socialna omrežja, različne publikacije.

Rezultati operacije:

  • V praksi preverjena izvedljivost dvostopenjskega ukrepa VTR.
  • Predlog spremembe izvajanja ukrepa VTR.
  • Izboljšano sodelovanje med različnimi deležniki.
  • Promocija in ozaveščanje kmetov, kmetijskih svetovalcev in širše javnosti o koscu ter o naravovarstveni tematiki v kmetijski kulturni krajini nasploh.