Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja

Vodilni partner:
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje

Partnerji:
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Posredniški organ:
Ministrstvo za okolje in prostor

Trajanje projekta:
januar 2018 – oktober 2023

Opis projekta:
Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje treh izginjajočih habitatnih tipov: travnikov s prevladujočo stožko, nižinskih ekstenzivnih gojenih travnikov in bazičnih nizkih barij ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. To so redka orhideja Loeselova grezovka ter sedem živalskih vrst: metulja barjanski okarček in strašničin mravljiščar, travniška ptica selivka kosec, kačji pastir koščični škratec, edina slovenska avtohtona sladkovodna želva močvirska sklednica, hrošč puščavnik ter dvoživka hribski urh. Ljubljansko barje je za mnoge od teh vrst eno zadnjih ostankov življenjskega prostora ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Projekt PoLJUBA je zato morda ena zadnjih priložnosti za poskus njihove ohranitve.

Vrednost projekta znaša 4,31 milijona evrov, sofinanciran bo v vrednosti 4,12 milijona evrov. Od tega bo 80 odstotkov sredstev prispevala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija. Vrednost aktivnosti Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje je 2.928.542,00 €.

Spletna stran projekta:
www.poljuba.si