Kmetijstvo za park

Projekt je nagovarjal kmete in upravljavce kmetijskih zemljišč k usklajenemu upravljanju kmetijskih zemljišč s cilji parka. V okviru projekta smo identificirali možna orodja za ciljno usmerjanje upravljanja ter pilotno pripravili tri upravljavske načrte za kmetije. Na podlagi tega smo izdelali priročnik s smernicami za pripravo drugih upravljavskih načrtov. Projekt predstavlja inovativen način k ciljnemu usmerjanju upravljanja kmetij na območjih s posebnim varstvenim statusom (zavarovano območje narave), s čimer se vzpostavlja strokovno partnerstvo med nosilci različnih interesov na območju parka (kmetijstvo in naravovarstvo).