Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju

Vodilni partner:
Občina Ig

Partnerja:
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Posredniški organ:
Ministrstvo za kulturo

Operacija Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju (akronim Na-kolih)
obravnava prezentacijo in interpretacijo biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na območju UNESCO svetovne dediščine Prazgodovinskih kolišč okoli Alp. Operacija Na-kolih je v tabeli prednostnih projektov Programa upravljanja območij NATURA 2000 za obdobje 2015–2020 izboljšanja stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov in s tem povezane interpretacije ohranjanja narave (in kulturne dediščine) naveden v sinergiji s projektom PoLJUBA , ki ga vodi JZ Krajinski park Ljubljansko barje.

Cilj operacije Na-kolih
je predstavitev in interpretacija ohranjanja biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na način dostopen najširšemu krogu ciljnih skupin. V ta namen bodo zgrajeni in z interpretativnimi orodji opremljeni: interpretacijski center, povezovalna (učna) pot in rekonstrukcija koliščarske naselbine.

Financiranje operacije Na-kolih:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (ESRR), v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, prednostne osi 6.4: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami.

ESRR 55 % 1,272.000,00 €
Proračun RS 14 % 318.000 €
Lastna sredstva (Občina Ig) 31 % 701.911,23 €
Skupna vrednost projekta: 2,291.911,23 €

Zaključek operacije:
je predviden oktobra 2022.