Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju

Vodilni partner:
Občina Ig

Partnerja:
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Posredniški organ:
Ministrstvo za kulturo

Operacija Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju (akronim Na-kolih)
obravnava prezentacijo in interpretacijo biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na območju UNESCO svetovne dediščine Prazgodovinskih kolišč okoli Alp. Operacija Na-kolih je v tabeli prednostnih projektov Programa upravljanja območij NATURA 2000 za obdobje 2015–2020 izboljšanja stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov in s tem povezane interpretacije ohranjanja narave (in kulturne dediščine) naveden v sinergiji s projektom PoLJUBA , ki ga vodi JZ Krajinski park Ljubljansko barje.

Cilj operacije Na-kolih
je predstavitev in interpretacija ohranjanja biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na način dostopen najširšemu krogu ciljnih skupin. V ta namen bodo zgrajeni in z interpretativnimi orodji opremljeni: interpretacijski center, povezovalna (učna) pot in rekonstrukcija koliščarske naselbine.

Financiranje operacije Na-kolih:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (ESRR), v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, prednostne osi 6.4: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami.

ESRR 61 % 1.752.000,00
Proračun RS 15 % 438.000,00
MGRT – 23. člen, nepovratna sredstva 8 % 235.405,00
MGRT – 23. člen, povratna sredstva 4 % 117.703,00
CLLD 2 % 71.000,00
Lastna sredstva 10 % 277.803,27
SKUPAJ 2.891.911,27

 

Zaključek operacije:
je december 2022.

Rezultati