Ohranjanje habitatov s transnacionalnim upravljanjem invazivnih tujerodnih vrst vzdolž porečja Save

Izvajanje projekta »Ohranjanje habitatov s transnacionalnim upravljanjem invazivnih tujerodnih vrst vzdolž porečja Save – SavaTIES« se je začelo 1. junija 2018. Tekom naslednjih 3 let se bo projekt izvajal v 4 državah – Sloveniji, na Hrvaškem, Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Glavni cilj projekta je najti učinkovito rešitev za trajno odstranitev invazivnih tujerodnih rastlin in s tem zamnjšati fragmentacijo habitatov in izboljšati povezljivosti transnacionalnih ekoloških koridorjev.

Invazivne tujerodne rastline so tiste, ki v naših ekosistemih niso avtohtone in so jih k nam primarno zanesli ljudje. Nekontrolirano se razširjajo po porečju Save in imajo negativne učinke na avtohtone vrste ali jih celo izpodrinjajo. Nekatere zmanjšujejo rodovitnost prsti in zaradi njih izgubljamo obdelovalne površine, povečujejo probleme pri nadzoru nad poplavami ter povzročajo še mnoge druge težave, kot so spreminjanje habitatov evropskega pomena, predvsem pa jih je izredno težko odstraniti. Vendar pa invazivne tujerodne rastline niso le naravovarstveni problem temveč imajo negative vpliv tudi na zdravje ljudi in povzročajo ogromno ekonomsko škodo.  Ocenjuje se, da invazivne tujerodne vrste letno na globalnem nivoju povzročijo škodo, ki presega 1,4 trilijone dolarjev, kar je skoraj 5 % celotnega svetovnega gospodarstva.

Projekt je sofinanciran iz skladov Evropske unije (Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za predpristopno pomoč), skupna vrednost projekta pa je 1,604.137 €. Projektni partnerji so Fundacija EuroNatur, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret Gorana Sremska Mitrovica in JP Vojvodinašume. Del projekta je tudi preizkusiti učinkovitost različnih metod odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin kot so japonski dresnik, amorfa, veliki pajesen, zlata rozga in žlezava nedotika, ki  v porečju Save povzročajo vse večjo škodo. Pilotne akcije odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin bodo potekale na 7 območjih v štirih državah. Poudarek projekta pa je na medsektorskem sodelovanju, saj želene dolgoročne rezultate lahko dosežemo le skozi sodelovanje različnih deležnikov, lokalnih in državnih oblasti  ter lokalnega prebivalstva.

Pomen projekta je v krepitvi in izboljšanju sodelovanja Skupnosti parkov v porečju Save. Skupnost je bila  ustanovljena  leta 2015 z namenom oblikovanja skupnega odziva na naravovarstvene izzive v porečju Save. Naš dolgoročni cilj je ohraniti naravno in kulturno dediščino reke Save od njenega izvira do sotočja.

Invazivne tujerodne vrste so glavni izziv pri ohranjanju biotske pestrosti v 21. stoletju.

Obiščite čudovito reko Savo, fotografirajte jo, objavljajte fotografije… in ne pozabite uporabiti #SavaTIES!

Publikacije projekta:
Zaključna publikacija Sava TIES
Zemljevid SavaParks Network (sprednja stran, hrbtna stran)

Spletna stran projekta:
www.interreg-danube.eu/approved-projects/sava-ties

Sledite nam:
Facebook – SavaTIES.project
Instagram – savaties