Izvedene aktivnosti v letu 2023

Ob izteku leta 2023 vam ponujamo pregled glavnih izvedenih aktivnosti v Krajinskem parku Ljubljansko barje:

Ohranjanje mokrišč
V Naravnem rezervatu Draga pri Igu smo izvedli interventno sanacijo jezu na Srednjem ribniku, sečnjo lesnih vrst iz vseh vodnih objektov in pridobili geodetski posnetek vseh ribnikov in geomehansko študijo vodnih objektov.
S pomočjo daljinskega sledenja velikega škurha, opremljenega z GPS oddajnikom, smo dobili nov set podatkov, katere travnike vrsta uporablja na območju KPLB.
Na nekaterih zemljiščih v upravljanju KPLB smo pričeli z renaturacijo travniških površin. S pomočjo zunanjih strokovnjakov smo določili zemljišča, kjer se še pojavljajo ostanki travnikov s prevladujočo stožko in nizkega barja. Podatki nam bodo služili pri načrtovanju ukrepov v novem kohezijskem projektu.

Omejevanje invazivnih tujerodnih vrst
Izvedli smo popis tujerodnih rakov na izbranih območji znotraj KPLB in odstranjevali železovo nedotiko iz območja Naravnega rezervata Draga pri Igu in delu Rakove jelše ter odstranjevali invazivke iz zemljišč, ki jih ima JZ KPLB v upravljanju. Koordinirali smo izvedbo odstranjevanja pižmovk in nutrij iz nelovnih površin na območju KPLBIzvedli smo elektro izlov rib iz nekaterih naših mlak, pregledali del Ljubljanice na prisotnost kanadske in zahodne račje zeli. Pripravili komunikacijsko strategijo za invazivne tujerodne vrste in zbirali informacije o prisotnosti ITV na območju KPLB.

Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov
Izkopali smo mlake, v katerih so se uspešno naselile številne vrste dvoživk. Izdali smo tudi zloženko z naslovom: Na Barju nova mlaka – veš, kdo se v njej namaka? Med izkopom ene od mlak smo odkrili celo ostanke prazgodovinskih kolišč. Poskrbeli smo tudi za kopenske habitate dvoživk (mokrotne travnike in mejice). V Bistri in pri Podkraju se je pričela gradnja podhodov za dvoživke.

Ohranjanje močvirske sklednice
Izvedli smo predhodni monitoring populacije močvirske skledice, zaščitili najdena gnezda močvirskih sklednic in izlavljali okrasne gizdavke. Sodelovali smo pri pripravi Celostnega načrta upravljanja ter ozaveščali o močvirski sklednici in invazivnih tujerodnih želvah. Izdali smo zloženko o močvirski sklednici.

Odprtje MOROSTIG-A, hiše narave in kolišč
V sodelovanju z Občino IG, ZRC SAZU (Inštitutom za arheologijo ter Geografskim inštitutom Antona Melika) smo otvorili nov interpretacijskih center, povezovalno poti in rekonstrukcijo koliščarske vasi ter  izvedli usposabljanje vodnikov po Morostig-u.

Zaključek projekta PoLJUBA
Skupna vrednost projekta je znašala 4,12 mio EUR sredstev, ki so bila v celoti namenjena izboljšanju stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov na 177 ha zemljišč, kar predstavlja 0,13 % območja Krajinskega parka Ljubljansko barje. V sklopu projekta smo v letu 2023 tudi odprli novo tematsko pot in premierno predvajali nov dokumentarni film o Ljubljanskem barju.