Naravovarstveni ukrep elektroizlova rib

Prebivalci in obiskovalci Ljubljanskega barja zagotovo opazite pester mozaik dreves, travnikov, njiv in mejic, nekoliko manj pa je viden preplet površinske vode in podzemne vode, ki počasi, a vztrajno, izginjata iz močno preoblikovane pokrajine Ljubljanskega barja. Dobri poznavalci Barja bodo vedeli, da smo z namenom zagotavljanja boljših razmer za ogrožene vrste, vezane na vodna okolja, v Krajinskem parku Ljubljansko barje od leta 2020 v sklopu različnih naravovarstvenih projektov (npr. Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja – PoLJUBA ter Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov – LIFE AMPHICON) vzpostavili več kot 130 novih mlak.

Raznovrstni pupki, urhi, rjave žabe in zelene rege, domorodna želva močvirska sklednica in številne druge živali, ki del ali vse življenje preživijo v vodi, so na Ljubljanskem barju ogroženi zaradi izginjanja njihovih življenjskih prostorov ter razširjanja invazivnih tujerodnih vrst, ki z domorodnimi tekmujejo za življenjsko okolje in prehranske vire. Mlake različnih velikosti in globin tako predstavljajo nov življenjski prostor za številne ogrožene vrste: pupki imajo radi globlje mlake, obraščene z vodnim rastlinjem, v katerega zavijajo svoja jajca, urhi plitve in toplejše luže, ki omogočajo hiter razvoj njihovih paglavcev, želve pa bodo hvaležne, če bodo ob mlaki našle primerna mesta za sončenje.

Strokovni sodelavci Krajinskega parka Ljubljansko barje mlake redno pregledujejo, da preverijo prisotnost ogroženih vrst, in skrbijo, da so mlake v dobrem stanju. Po nedavnih poplavah je bil opravljen pregled 21 mlak, ki pa je prinesel nekaj zanimivih ugotovitev rezultatov.

Sum, da so poplavne vode v mlake zanesle nezaželene in predvsem invazivne tujerodne vrste rib, se je izkazal za utemeljenega! V mlakah so se tako poleg različnih ogroženih vrst dvoživk in plazilcev (veliki pupek, navadni pupek, hribski urh, močvirska sklednica), znašle tudi tri domorodne vrste rib: klen, rdečeoka in zavarovana riba činklja, predvsem pa veliko število osebkov invazivne tujerodne vrste sončnega ostriža in srebrnega koreslja – tega poznamo zlasti pod imenom »zlata ribica« (glej naslovno sliko).

Invazivne tujerodne vrste rib se iz vode najlažje odstrani s selektivno metodo elektro izlova. V vodo se z električnimi palicami spusti rahel električni tok, ki ribe v bližini privabi in začasno omrtviči. Z mrežo se osebke zajame in natančno določi vrsto, razvojno stopnjo in spol. Invazivne vrste rib se odstrani, domorodne pa preseli v bližnje jarke, da ne ostanejo ujete v mlaki.

Od najpogosteje prisotnih invazivnih tujerodnih rib na Ljubljanskem barju je zagotovo sončni ostriž, ki je bil v Evropo prinesen kot okrasna riba ali hrana za ribje mladice v ribogojnicah. Ob prebegu v naravno okolje se je odlično prilagodil in nenadzorovano širil. Na Ljubljanskem barju je prisoten v številnih manjših vodotokih, od letošnjega leta naprej pa poskušamo njegovo število omejiti z elektro izlovom. Sončni ostriži so bili pri pregledu prisotni v 5 od 22 pregledanih mlak, v 3 mlakah je bilo več kot 10 osebkov sončnih ostrižev.

Srebrni koreslji so bili najdeni v dveh mlakah, ki se nahajata najbližje Ljubljani. Kljub temu da je njihov vnos v naravno okolje prepovedan, se lastniki, naveličani teh okrasnih rib, prevečkrat zatečejo k neodgovornemu izpustu v najbližjo mlako. Pri tem lahko prisotnost srebrnega koreslja izrazito negativno vpliva na domorodno favno – v eni od mlak smo tako našli tudi ličinko velikega pupka, ki je bila močno pogrizena; v mlaki, polni zlatih ribic, je očitno skoraj končala kot kosilo. Iz obeh mlak je bilo z elektro izlovom odstranjenih več kot 200 osebkov zlatih ribic.

Poleg tujerodnih invazivnih vrst živali smo ob pregledu v mlakah na novo opazili, in tudi odstranili, invazivno tujerodno vrsto vodne leče in račje zeli, ki nosi pomenljivo ime vodna kuga. Obe vrsti ob neukrepanju hitro prerasteta celotno vodno telo in zatreta rast vseh drugih rastlinskih vrst.

Preglede bomo v Krajinskem parku Ljubljansko barje še naprej izvajali, se zavzemali za varovanje ogroženih vrst in za vzpostavljanje njihovih izginjajočih habitatov, skupaj s prebivalci in obiskovalci pa moramo poskrbeti, da z odgovornim ravnanjem pripomoremo k ohranjanju naravnega okolja, brez invazivnih tujerodnih vrst. Če na Ljubljanskem barju opazite kakšno invazivno tujerodno vrsto, rastlinsko ali živalsko, vas prosimo, da nam to sporočite na invazivke@ljubljanskobarje.si.