Tiskovna konferenca o upravljanju z nutrijo v KPLB

V sredo, 17. maja 2023, je na Brezovici pri Ljubljani potekala novinarska konferenca glede ukrepov upravljanja z nutrijo, invazivno tujerodno vrsto na zavarovanem območju Krajinski park Ljubljansko barje.

Nutrija je v Sloveniji tujerodna vrsta in spada med invazivne vrste. To pomeni, da s svojo pojavnostjo, prisotnostjo in širjenjem ogroža ekosisteme in avtohtone rastlinske ter živalske vrste, ki živijo na istem območju. V Sloveniji se nutrija hitro širi, hrani pa se tako z nadzemnimi kot podzemnimi deli obrežne vegetacije ali kmetijskih kultur. Izkopani rovi povečujejo učinek erozije in izpiranja ter siromašenja zemlje.

V letu 2023 se bo zato na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje, po izredni odločbi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter v sodelovanju z lokalnimi lovskimi družinami, začel izvajati naravovarstveni ukrep odstranitve nutrije iz naravnega okolja.

V naravnem okolju se je ta izvorno južnoameriška vrsta v Sloveniji znašla v 30tih letih prejšnjega stoletja, ko je nekaj osebkov pobegnilo s kožuhovinskih farm. Razširjena je predvsem v porečjih reke Ljubljanice in Rižane, opažajo pa jih vedno več tudi ob Savi in Muri. »Konkretno število nutrij na naših tleh danes ni znano, trend rasti pa kaže, da se je v zadnjem desetletju število nutrij podvojilo, če ne potrojilo. Zaskrbljujoč pa je predvsem njen disperzijski potencial, saj osvaja vedno nova območja. Redni lovski napor preprosto ne zadošča več,« je na novinarski konferenci pojasnil dr. Matija Stergar z Zavoda za gozdove Slovenije.

»Bernska konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov je nutrijo leta 2016 uvrstila na seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki jih je potrebno odstraniti iz okolja. Prav tako je nutrija na podlagi Uredbe EU invazivna tujerodna vrsta, ki zadeva EU in jo je potrebno izloviti na celotnem območju pojavljanja,« je povedal Janez Kastelic, direktor Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje (v nadaljevanju JZ KPLB), ki je zadolžen za koordiniranje izlova. Izrecno je poudaril tudi, da bo izlov potekal izključno na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje, in sicer v občinah Ig, Vrhnika in Brezovica.

Lov se bo izvajal na lovnih in nelovnih površinah tako podnevi kot ponoči, s pomočjo pasti živolovk. Posebna pozornost bo namenjena bližini večjih naselij, saj se tam zaradi večje dostopnosti hrane lahko oblikujejo močna jedra, od koder se vrsta širi na ostala območja.

V letošnjem letu je bilo za namene patološkega pregleda in ugotovitev zdravstvenega stanja populacije na Inštitutu za patologijo, divjad, ribe in čebele Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani dostavljeno 80 nutrij. »Namen preiskav je oceniti zdravstveno stanje živali in primernost nadaljnje uporabe nutrij za prehrano živali. Na osnovi preliminarnih rezultatov raztelesb, parazitoloških in histopatoloških preiskav ocenjujemo, da je zdravstveno stanje nutrij v pregledani populaciji dobro in ne predstavlja znatnega tveganja za prenos bolezni na živali drugih vrst ali človeka,« je povzela dr. Diana Žele Vengušt z inštituta. Preiskave so sicer še v teku, izvedene pa bodo na skupno 100 primerkih.

Sonja Rozman z Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave je izrazila polno podporo ukrepu: »Nutrija je invazivna tujerodna vrsta, ki je na seznamu evropske Uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Vse države članice smo po tej Uredbi dolžne zagotavljati odstranitev ali obvladovanje širjenja vrst, ki jih ta uredba določa. Odlov z živolovkami je v tujini preverjena najbolj učinkovita metoda obvladovanja populacij nutrije, ki hkrati povzroča najmanjše trpljenje živali. Ljubljansko barje je krajinski park in območje Natura 2000, zato je ukrepanje na tem območju za ohranjanje narave zelo pomembno.« Povedala je, da je ukrep skladen z nacionalnim akcijskim načrtom upravljanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami in povzela, da je obvladovanje nutrije nujno, saj s tem preprečujemo izpodrivanje domorodnih vrst in ohranjamo njihove življenjske prostore, predvsem obvodne habitate.

»Izlov bo izvajan v skladu s priročnikom »A manual for the management of vertebrate invasive alien species of Union concern, incorporating animal welfare« z visoko stopnjo strokovnosti in diskrecije v času, ko v parku praviloma ni obiskovalcev,« je poudaril Janez Kastelic. Napovedal je še, da bo ukrep depopulizacije nutrij na območju parka trajal več let in da bodo izkušnje, pridobljene ob izlovu na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje dragocene za nadaljnje odločanje o upravljanju z nutrijami tudi na drugih žariščih v Sloveniji.

 

V četrtek, 25.5.2023 je bila tema izlova nutrij ponovno obravnavana v oddaji 24ur zvečer, kjer sta se soočila predstavnika Krajinskega parka Ljubljansko barje in Inštituta za ohranjanje naravne dediščine Lutra. V zvezi z izjavami v oddaji, na povezavi odgovor na prispevek.