ljubljansko barje
SLO ENG  

Strokovne podlage

Strokovno mnenje o vplivu čiščenja tericarnih jarkov na stanje voda in vodni režim na izbranih primerih,
Dr. Lidija Globevnik, dr. Andrej Sovinc, 2020

 

Strokovne podlage za pripravo spremembe Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon po reki Ljubljanici
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode RS, Dr. Nataša Smolar-Žvanut, maj 2017

Varovanje in trajnosti razvoj kulturne pokrajine na primeru Ljubljanskega barja,
Geografski inštitut Antona Melika, Mateja Šmid Hribar, 2016

 

Plovnost Ljubljanice

Strokovne podlage za ustanovitev Krajinskega parka Ljubljansko barje za področje ohranjanja narave, Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, 2007

 

Strokovna izhodišča varstva kulturne dediščine za Krajinski park Ljubljansko barje, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, 2007Strokovna izhodišča za pripravo uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje, Ljubljanski urbanistični zavod, 2007

 

Strokovna izhodišča za pripravo uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje na področju voda: Elementi za upravljanje z vodami Ljubljanskega barja, Inštitut za vode RS, 2007

Celovit načrt interpretacijske infrastrukture na območju krajinskega parka Ljubljansko barje
URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, oktober 2007

Strategija trajnostnega razvoja in trženja Krajinskega parka Ljubljansko barje kot turistične destinacije 2011 - 2015, Alohas, 2009

 

Analiza stanja kmetijstva na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2011

 

Strateško načrtovanje ukrepov in oblikovanje priporočil za področje kmetijstva in razvoja podeželja v okviru priprave Načrta upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje, KM - Zavod za vzpodbujanje trajnostnega razvoja in okoljskega usposabljanja, 2011

 

Strokovne podlage za Načrt upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje, CKFF, 2012

 

Strokovne podlage za načrt upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje : Ohranjanje ugodnega stanja populacij ptic na območju KP Ljubljansko barje, NIB, 2012 (delovna verzija)Tujerodne rastlinske vrste in ugotavljanje območja njihove razširjenosti v Krajinskem parku Ljubljansko barje, dr. Jasna Paradiž, 2012

 

Ekološko sprejemljivejši načun izvajanja vzdrževalnih del na odvodnikih Ljubljanskega barja, Vodnogospodarski  inštitut 1995

 

Kartiranje izbranih Natura 2000 travnikov (HT 6410 in 6510) na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje, Branko Bakan, Mitja Kaligarič, 2018