Nad invazivni tujerodni dresnik z električnim tokom

V Javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje smo se nedavno razveselili nove pridobitve, naprave za uničevanje tujerodnih invazivnih rastlin, imenovane RootWave Pro. Ta s pomočjo električnega toka povzroči segrevanje in uničenje izbrane rastline, vključno z njenimi podzemnimi deli. Rastlin in živali, ki se nahajajo v njeni okolici, pri tem ne poškoduje. Pri večjih rastlinah z bogatim koreninskim sistemom je potrebno za doseganje popolne odstranitve postopek večkrat ponoviti.  

Z novo napravo bomo kot prvi v Sloveniji in v zgled drugim organizacijam in deležnikom na zavarovanem območju na sonaraven način preprečevali in obvladovali širjenje tujerodnih vrst dresnika, med katerimi je najbolj poznan japonski dresnik. V Sloveniji sta sicer prisotni še dve podobni vrsti, sahalinski in češki dresnik.

Japonski dresnik je uvrščen med 100 najbolj invazivnih rastlin sveta. Votla stebla vsako leto poženejo iz podzemnih korenik dva do tri metre visoko. Jeseni nadzemni deli odmrejo, medtem ko podzemne korenike, ki lahko segajo tudi več metrov v globino, uspešno prezimijo. Ker se koščki korenik in spodnji deli stebel uspešno ukoreninjajo, se rastlina zelo uspešno širi. Dresnik najpogosteje obrašča brežine rek in potokov, njegove goste sestoje pa lahko opazimo tudi vzdolž cestnih robov, železniških nasipov in ob robu gozda. Njegovo odstranjevanje je težavno in dolgotrajno. Mlade rastline in manjše sestoje lahko izkopljemo s podzemnimi deli vred. Razrast velikih sestojev običajno omejujemo z redno košnjo. Uporaba herbicidov lahko pripomore k omejevanju japonskega dresnika, a je zaradi njegove razširjenosti ob vodotokih omejena.

Na Ljubljanskem barju se soočamo s prisotnostjo številnih invazivnih tujerodnih vrst. Obnova površin, na katerih se razraščajo, terja veliko znanja in vztrajnosti. Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje je kot upravljavec zavarovanega območja v zadnjih letih v upravljanje pridobil približno 200 ha zemljišč, ki za svoje vzdrževanje in izboljšanje habitatov na njih terjajo raznolike pristope. Veselimo se pomladi, ko bomo lahko novo orodje uporabili tudi v praksi. Hkrati naprošamo vse obiskovalce in lokalne prebivalce Ljubljanskega barja, da na zemljiščih, kjer bo potekalo odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin, upoštevajo opozorilne oznake in tako poskrbijo za svojo varnost.

 

Predstavitev Celostnega načrta upravljanja z močvirsko sklednico

20. decembra je v okviru projekta LIFE URCA PROEMYS potekala predstavitev Celostnega načrta upravljanja z močvirsko sklednico, ki smo ga skupaj z italijanskimi ter slovenskimi partnerji pripravili tekom leta. Na dogodku, ki je potekal hibridno, so bili predstavljeni posamezni sklopi Celostnega načrta upravljanja, mi pa smo predstavili aktivnosti za ohranjanje močvirske sklednice, ki jih izvajamo v Sloveniji. Udeležence je nagovoril tudi predstavnik slovenskega Ministrstva za naravne vire in prostor, ki projekt sofinancira.

Izvedene aktivnosti v letu 2023

Ob izteku leta 2023 vam ponujamo pregled glavnih izvedenih aktivnosti v Krajinskem parku Ljubljansko barje:

Ohranjanje mokrišč
V Naravnem rezervatu Draga pri Igu smo izvedli interventno sanacijo jezu na Srednjem ribniku, sečnjo lesnih vrst iz vseh vodnih objektov in pridobili geodetski posnetek vseh ribnikov in geomehansko študijo vodnih objektov.
S pomočjo daljinskega sledenja velikega škurha, opremljenega z GPS oddajnikom, smo dobili nov set podatkov, katere travnike vrsta uporablja na območju KPLB.
Na nekaterih zemljiščih v upravljanju KPLB smo pričeli z renaturacijo travniških površin. S pomočjo zunanjih strokovnjakov smo določili zemljišča, kjer se še pojavljajo ostanki travnikov s prevladujočo stožko in nizkega barja. Podatki nam bodo služili pri načrtovanju ukrepov v novem kohezijskem projektu.

Omejevanje invazivnih tujerodnih vrst
Izvedli smo popis tujerodnih rakov na izbranih območji znotraj KPLB in odstranjevali železovo nedotiko iz območja Naravnega rezervata Draga pri Igu in delu Rakove jelše ter odstranjevali invazivke iz zemljišč, ki jih ima JZ KPLB v upravljanju. Koordinirali smo izvedbo odstranjevanja pižmovk in nutrij iz nelovnih površin na območju KPLBIzvedli smo elektro izlov rib iz nekaterih naših mlak, pregledali del Ljubljanice na prisotnost kanadske in zahodne račje zeli. Pripravili komunikacijsko strategijo za invazivne tujerodne vrste in zbirali informacije o prisotnosti ITV na območju KPLB.

Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov
Izkopali smo mlake, v katerih so se uspešno naselile številne vrste dvoživk. Izdali smo tudi zloženko z naslovom: Na Barju nova mlaka – veš, kdo se v njej namaka? Med izkopom ene od mlak smo odkrili celo ostanke prazgodovinskih kolišč. Poskrbeli smo tudi za kopenske habitate dvoživk (mokrotne travnike in mejice). V Bistri in pri Podkraju se je pričela gradnja podhodov za dvoživke.

Ohranjanje močvirske sklednice
Izvedli smo predhodni monitoring populacije močvirske skledice, zaščitili najdena gnezda močvirskih sklednic in izlavljali okrasne gizdavke. Sodelovali smo pri pripravi Celostnega načrta upravljanja ter ozaveščali o močvirski sklednici in invazivnih tujerodnih želvah. Izdali smo zloženko o močvirski sklednici.

Odprtje MOROSTIG-A, hiše narave in kolišč
V sodelovanju z Občino IG, ZRC SAZU (Inštitutom za arheologijo ter Geografskim inštitutom Antona Melika) smo otvorili nov interpretacijskih center, povezovalno poti in rekonstrukcijo koliščarske vasi ter  izvedli usposabljanje vodnikov po Morostig-u.

Zaključek projekta PoLJUBA
Skupna vrednost projekta je znašala 4,12 mio EUR sredstev, ki so bila v celoti namenjena izboljšanju stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov na 177 ha zemljišč, kar predstavlja 0,13 % območja Krajinskega parka Ljubljansko barje. V sklopu projekta smo v letu 2023 tudi odprli novo tematsko pot in premierno predvajali nov dokumentarni film o Ljubljanskem barju.

 

 

Praznujemo 15 let Krajinskega parka Ljubljansko barje

13. decembra pred 15 leti je stopila v veljavo Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje.

Ob tej obletnici priporočamo v branje Mejnike, kjer se oziramo tako v čas pred kot v čas po ustanovitvi krajinskega parka.
Ponosni smo na več kot stoletne temelje našega zavarovanega območja.
V prostoru stalnih sprememb in vedno novih odkritij iščemo ravnovesje med izkoriščanjem in ohranjanjem te dragocene pokrajine.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem in vsakomur, ki stopate z nami po poti ohranjanja ne/vidne dediščine Ljubljanskega barja.

Ekipa Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje

 

 

 

 

 

Pot barjanska okna znova odprta

Z veseljem vas obveščamo, da smo zaključili z vzdrževalnimi deli na Poti barjanska okna.

Tisti, ki se boste na pot odpravili s kolesi, jih boste lahko pustili na kolesarskem stojalu na izhodišču dostopne poti do izvirov (barjanskih oken). Na razgledišče ob izvirih smo umestili tudi veliko klop. Poleg rednih obnovitvenih del smo pot obogatili še z novo informacijsko postajo. Je še niste videli? Potem pa le pot pod noge!

 

Nova zloženka o močvirski sklednici

Izšla je nova zloženka, v kateri lahko pobližje spoznate našo edino domorodno sladkovodno želvo in kaj jo ogroža.

Gradnja podhodov za dvoživke v polnem teku

Direkcija RS za infrastrukturo je v mesecu oktobru 2023 pričela z gradnjo prvih podhodov za dvoživke na regionalni cesti Podpeč-Ig. Na projektnem odseku Podkraj je vgradnja elementov za zagotovitev varnega prehoda dvoživk čez cesto v zaključni fazi. Zapora ceste je predvidena do 20. 12. 2023. Dela se pospešeno nadaljujejo tudi na cesti Vrhnika – Podpeč, na projektnem odseku Bistra. S trajnimi ukrepi za varstvo dvoživk bomo opremili tudi krajši cestni odsek Pako – Goričica.

Krajinski park Ljubljansko barje je posebno območje za dvoživke, saj je prepredeno z jarki in kanali, ki tvorijo mrežo vodnih okolij za njihovo razmnoževanje, po južnem robu pa se razprostira gozd, kjer dvoživke prezimujejo. Po meji med dvema, za dvoživke ključnima življenjskima prostoroma, poteka regionalna cesta. Selitve dvoživk potekajo po ustaljenih poteh, ki na več mestih prečkajo cesto, zato tam pogosto prihaja do povozov. Ti se sicer dogajajo vse leto, a so najštevilčnejši in najbolj opazni v zgodnje spomladanskih deževnih nočeh.

V letu 2020 so bili na cestnih odsekih pri Bistri, Pakem – Goričici in Podkraju izvedeni intenzivni nočni pregledi cest med spomladansko ter jesensko selitvijo. S pomočjo raziskave so bile opredeljene najprimernejše lokacije za umestitev trajnih ograj in podhodov na problematičnih cestnih odsekih.

Po vgradnji elementov se bo pričela ureditev vozišča ter postavitev usmerjevalnih ograj za dvoživke. Slednje preprečujejo dostop živalim na cestišče in zagotavljajo, da cesto prečkajo skozi podhode. Sočasno se bodo urejali dovozi na zemljišča in nameščanje rešetk za dvoživke. Ko bodo opravljena vsa dela in urejena vozna površina ter primerne temperature, bo na vrsti asfaltiranje. Na projektnem odseku Podkraj bo sočasno z gradnjo podhodov in rekonstrukcijo ceste urejena tudi kolesarska steza. Dela na tem odseku bodo predvidoma zaključena v pomladnih mesecih. Na zaključek del na preostalih dveh odsekih bo potrebno še nekoliko počakati.

Ukrepi za varstvo dvoživk na cestah se izvajajo v okviru projekta Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov – LIFE AMPHICON, ki ga sofinancirajo Evropska unija v okviru programa LIFE, Ministrstvo za naravne vire in prostor RS, Občina Bistrica ob Sotli in projektni partnerji.

 

 

Prenavljamo za vas

Razgledni podest ob barjanskih oknih je poškodovan, zato v mesecu oktobru in novembru izvajamo vzdrževalna dela.
ZARADI VARNOSTI JE DOSTOP DO BARJANSKIH OKEN PREPOVEDAN DO KONCA VZDRŽEVALNIH DEL.

Točen termin zaključka vzdrževalnih del in s tem ponovne dostopnosti do barjanskih oken bomo objavili na spletni strani.

Hvala za razumevanje!