SLO ENG  

Podobe Ljubljanskega barja

Letos 20. januarja mineva 100 let od dne, ko je Odsek za varstvo prirode in prirodnih spomenikov pri Muzejskem društvu za Slovenijo takratni začasni pokrajinski vladi za Slovenijo predložil Spomenico, ki je med drugim vsebovala tudi konkretne zahteve za zavarovanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Med rastlinami, ki naj bi jih ohranili z razglasitvijo »barskega varstvenega parka«, je bila tudi vodna grebenika (Hottonia palustris).

Foto: Barbara Vidmar

 

Z namenom, koristiti znanstvu in obenem dvigniti ugled naše države, se je v področju Muzejskega društva za Slovenijo osnoval poseben odsek za varstvo prirode in prirodnih spomenikov v Jugoslaviji …

Ta odsek je v svojih sejah svojemu delu zarisal točen načrt, katerega glavni deli so ti-le:
I. Ustanovijo naj se alpski, sredogorski (gozdni) in barski varstveni parki po zgledu enakih parkov v drugih državah.

Za  b a r s k i   v a r s t v e n i   p a r k  je na vsem Barju edino še pripraven prostor (povsod drugod sta izsuševanje in kultura povsem izpodrinila barski značaj) pod hribčkom  G r m e c.
Na tem prostoru bi se dale ohraniti sledeče barske rastline, ki jim sicer prej ali slej preti popolni pogin: Utricularia vulgaris Lehm., minor L., Drosera intermedia Hayne, rotundifolia L., Darcinium oxicoccus L., Andromeda polifolia L., Castalia alba L., Nuphar luteum L., Calla palustris L., Hidrocharis morsus ranae L., Lemna trisulca L., minor L., Spirodela polyrhiza L., Sparganium erectum L., minimum Fr., simplex Huds., Potamogeton crispus L , perioliatus L., natans L., pusillus L., lucens L., Ludwigia palustris L., Hottonia palustris L., Myriophyllum verticillatum L., spicatum L., Hippuris vulgaris L., Ranunculus aquatilis L., circinatus Sibth., lingua L., Acorus calamus L., Hydrocotyle vulgaris L., Carex Davalliana Sm., Godenoghii Saj., gracilis Curt., limosa L., pseudocyperus L., vesicaria L., flava L., rostrata Stokes, Oederi Retz ter različni mahovi in praproti, posebno še znameniti Nephrodium cristatum L., spinulosum Muell.

Tudi barski ptiči: race, povodne piške in orjaški škurh bi imeli tu nekaj zavetja.

Ustanovitev varstvenih parkov in ureditev varstva gotovih živali in rastlin potom zakona sta torej v znanstvenem pogledu eminentne važnosti. Gotovo je vredno, da jih vlada podpira v največji meri in uvažuje stavljene predloge.


Vir: Spomenica. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo, 31. 5. 1920, str. 69-75.