20 let del največjega omrežja zavarovanih območij na svetu

Prvega maja letos mineva 20 let, odkar je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije (EU). Ena ključnih prednosti držav članic EU je prost pretok blaga in storitev. Že od nekdaj državne meje prehajajo tudi živali, kot so velike zveri, ptice, ribe … V svojih življenjskih okoljih in na svojih poteh te vrste velikokrat naletijo na grožnje in ovire in le s sodelovanjem vseh držav članic lahko ohranjamo številne ogrožene vrste živali. Sodelovanje držav članic EU je potrebno tudi pri ohranjanju življenjskih prostorov in rastlinskih vrst. Zato sta bili leta 1979 na ravni EU sprejeta Direktiva o pticah in 13 let kasneje tudi Direktiva o habitatih. Na podlagi teh dveh temeljnih zakonodajnih aktov so vlade držav članic EU prenesle direktivi v nacionalne zakonodajne okvire in postavile temelje za omrežje Nature 2000.

Natura 2000 je naravovarstveno omrežje Evropske unije in hkrati največje omrežje zavarovanih območij na svetu. V slovenski pravni red je bila Natura 2000 prenesena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih Nature 2000. V Sloveniji je 355 območij Nature 2000, ki pokrivajo dobrih 37 % ozemlja države. Dve od teh območij sta bili določeni tudi na Ljubljanskem barju, in sicer s šifro SI5000014 Ljubljansko barje kot posebno varstveno območje za ptice in s šifroSI3000271 Ljubljansko barje kot posebno ohranitveno območje za ostale živalske in eno rastlinsko vrsto ter sedem življenjskih prostorov.

Od leta 2004 smo v Sloveniji izvedli več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000, ki združujejo preko 100 organizacij. Tudi na Ljubljanskem barju sodelujemo v številnih evropskih projektih, preko katerih pomagamo ohranjati tako ogrožene življenjske prostore kot vrste.