Zimska dela za obnovo kopenskih habitatov dvoživk

Obnova kopenskih habitatov je poleg vzpostavitve mlak ena najpomembnejših konkretnih naravovarstvenih aktivnost projekta LIFE AMPHICON. Dvoživke večino leta preživijo na kopnem. Skriti kotički v mejici, na travniku ali v gozdu jim nudijo poletna zatočišča, pozimi pa prezimovališča. Kopno uporabljajo za selitve, tam se tudi prehranjujejo.

Spomladi smo pričeli z deli za obnovo ekstenzivnih travnikov, zlasti košnjo površin. Z redno košnjo in odvozom biomase želimo zmanjšati vsebnost hranil v tleh, ekstenzifikacija površin pa vodi v povečanje vrstne pestrosti rastlinskih vrst, s tem pa tudi nevretenčarjev, ki so glavni vir hrane dvoživk.

Na nekaterih zemljiščih smo pričeli odstranjevati lesno zarast, pomešano s tujerodnimi vrstami. Tujerodne vrste na Barju obvladujemo predvsem z redno košnjo, ki pa je na površinah, zaraščenih tudi z lesnimi vrstami, ni izvedljiva. Redna košnja pomaga tudi pri spopadanju z nadaljnim širjenjem invazivnih tujerodnih vrst, saj prepreči njihovo semenenje. Površine bomo spomladi deloma zasejali z avtohtonim semenom, ki smo ga nabrali na dobro ohranjenih mokrotnih travnikih v okolici Bevk, deloma pa s komercialno semensko mešanico, s tem pa vzpostavili travniške površine.

V zadnjih tednih smo pričeli tudi s sajenjem mejic. Posadili smo več kot 150 avtohtonih sadik rdečega drena, črnega trna, navadne trdoleske, navadne krhlike, črnega bezga, doba in vrbe. Mejice niso pomembne le za dvoživke, ampak nudijo življenjski prostor, zatočišča, preletne ali selitvene koridorje ter hrano številnim vrstam ptic, netopirjev, plazilcev, sesalcev in nevretenčarjev. Skupno jih nameravamo zasaditev več kot 2 km.