Novo ime in pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor

Z reorganizacijo ministrstev se je Ministrstvo za okolje in prostor prestrukturiralo v Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter Ministrstvo za solidarno prihodnost. Prenos delovnih nalog, javnih uslužbencev, dokumentacije in prostorov bo izveden najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi novele Zakona o državni upravi.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pristojno za delovno področje ohranjanja narave, upravljanja voda, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, jedrske varnosti, varstva pred ionizirajočimi sevanji, opozarjanja in odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in naloge na področju prostorskega in urbanega razvoja, spremljanja stanja in trendov v prostoru, razvoja, spodbujanja in promocije urejanja prostora, zemljiške politike, državnega, regionalnega in občinskega prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter rudarstva. Kot minister za naravne vire in prostor je v Državnem zboru Republike Slovenije 24. 1. 2023 prisegel Uroš Brežan.

Za delovno področje varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov je pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki ga vodi minister Bojan Kumer.

Za delovno področje stanovanjske politike je pristojno Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki ga vodi minister Simon Maljevac.