ljubljansko barje
SLO ENG  

Upravno središče

Upravni postopki


Vprašanja

1. Kaj potrebujem, če želim prodajati zemljišče na zavarovanem območju?
2. Kaj potrebujem, če želim kupiti zemljišče na zavarovanem območju?
3. Kaj moram pridobiti za gradnjo objekta na zavarovanem območju?
4. Kaj moram pridobiti za gradnjo objekta na znotraj registriranega arheološkega najdišča?


 

Odgovori

1. Kaj potrebujem, če želim prodati zemljišče na območju KP Ljubljansko barje?

Potrebujem potrdilo, da država ne uveljavlja predkupne pravice za to zemljišče.

Predkupna pravica je po 84. členu Zakona o ohranjanju narave eden izmed ukrepov varstva naravnih vrednot, ki določa zakonito predkupno pravico države pri nakupu zemljišč na zavarovanih območjih. Predkupna pravica velja na kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljiščih, ne glede na določbe, ki urejajo predkupno pravico na teh območjih. Predkupno pravico države uveljavlja Agencija RS za okolje.

Predkupna pravica države velja samo pri nakupu zemljišč na zavarovanih območjih, za katere je država sprejela akt o zavarovanju, in se ne nanaša na zemljišča, na katerih so naravne vrednote, območja Nature 2000 ali ekološko pomembna območja. Torej velja predkupna pravica tudi za KP Ljubljansko barje:

Ponudba za prodajo nepremičnin na zavarovanih območjih (obrazec)
Navodilo za izpolnjevanje obrazca za prodajo nepremičnin na zavarovanem območju
 

 

2. Kaj potrebujem, če želim kupiti zemljišče na območju KP Ljubljansko barje?

1. Pridobiti moram soglasje upravne enote, razen  v primeru dedovanja in poslovanja z državo ali lokalno skupnostjo (na podlagi 86. in 87. člena Zakona o ohranjanju narave).

Vlogo za izdajo soglasja vloži pridobitelj nepremičnine pri upravni enoti, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del. Vlogi je potrebno predložiti dokazilo o pravnem poslu.

2. Podati moram izjavo, da soglašam z varstvenimi režimi in razvojnimi usmeritvami na zavarovanem območju (na podlagi 3. odstavka 86. člena Zakona ohranjanju narave).

Varstveni režimi in razvojne usmeritve na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje so določene v 8. do 16. členu Uredbe o  Krajinskem parku Ljubljansko barje.

 


3. Kaj je treba pridobiti za gradnjo objekta na območju KP Ljubljansko barje?

Pridobiti je potrebno naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje.

Od 1. 6. 2018 je v skladu z Gradbenim zakonom za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status in za katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, treba pridobiti mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in ne več naravovarstvenega soglasja Agencija Republike Slovenije za okolje.

Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status in za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, je tudi po 1. 6. 2018 treba pridobiti naravovarstveno soglasje, za izdajo katerega je pristojen ARSO.

Naravovarstveno soglasje je potrebno pridobiti v primeru, da se gradnja objekta, za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, izvaja na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status.

Območja, ki imajo s predpisi na področju ohranjanja narave poseben status, so naslednja:

območja Natura 2000 - posebna varstvena območja in potencialna posebna varstvena območja, določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih
zavarovana območja, določena z akti o zavarovanjih in
območja naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena, določena s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot.
Mnogokrat se varovana območja, zavarovana območja in območja naravnih vrednot tudi prekrivajo.

V primeru da se poseg nahaja na ekološko pomembnem območju naravovarstveno soglasje v skladu z Uredbo o ekološko pomembnih območjih ni potrebno.

Prav tako naravovarstvenega soglasja v skladu z Zakonom o ohranjanju narave ni potrebno pridobiti, če je za gradnjo objekta predpisan postopek presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. V tem primeru se namesto naravovarstvenega soglasja izda okoljevarstveno soglasje.

Na kratko o naravovarstvenih pogojih in soglasjih (za razumevanje)
Vloga za izdajo naravovarstvenih pogojev (obrazec)
Vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja (obrazec)


Obrazložitev:
V našem primeru, ko gre za pridobivanja naravovarstvenih pogojev oz. naravovarstvenega soglasja za poseg na zavarovanih območjih in na območjih Nature 2000 ter njenem vplivnem območju (varovana območja) je za vsak poseg v naravo potrebno izvesti presojo sprejemljivosti posega, skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja in njegovim dopolnili (Ur.l. RS, št. 53/2006, 38/2010, 3/2011). S presojo sprejemljivosti se za poseg v naravo ugotovijo pričakovani vplivi na varovana območja in presodi sprejemljivost izvedbe posega na varstvene cilje varovanih območij in njihovo celovitost ter povezanost. Če presoja ni bila izvedena, vendar je bila potrebna, je takšna izdana odločba nična.

 

4. Kaj moram pridobiti za gradnjo objekta znotraj registriranega arheološkega najdišča?

Pridobiti je potrebno kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.

Za kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje (po ZVKD-1C, 28. in 29. člen) je potrebno zaprositi na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, pred vsakim posegom v zemeljske plasti na območjih, ki so zavarovana kot arheološka dediščina. Ta območja so vpisana v Register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo.

  • Kako vem, ali je zemljišče znotraj registriranega arheološkega najdišča?

Na spletnem naslovu http://giskds.situla.org/giskd/ lahko z iskalnikom po parcelni številki nepremičnine ugotovite, ali je vaše zemljišče znotraj registriranega arheološkega najdišča.

  • Kaj moram storiti, če je zemljišče za gradnjo znotraj registriranega arheološkega najdišča?

V tem primeru je potrebno na krajevno pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (za Ljubljansko barje ima pristojnost OE Ljubljana) zaprositi za kulturnovarstvene pogoje. V vlogi za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev je treba navesti namen posega in priložiti projektno dokumentacijo, potrebno za pridobitev projektnih pogojev za graditev. Kadar gre za poseg, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje, je treba vlogi priložiti ustrezno skico in opis posega.

Vloga za izdajo kulturnovarstvenih pogojev (obrazec).
Vloga za izdajo kulturnovarstvenega soglasja (obrazec).

  • Kaj storim po prejemu kulturnovarstvenih pogojev?

Zavod s kulturnovarstvenimi pogoji določi obveznost izvedbe predhodnih arheoloških raziskav, če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediščina in grozi nevarnost za njeno poškodovanje ali uničenje. V kulturnovarstvenih pogojih je navedena vrsta in obseg raziskave, ki mora biti izvedena pred zaprositvijo za kulturnovarstveno soglasje k predvidenemu posegu v prostor. Na podlagi izdanih pogojev investitor poišče primernega izvajalca arheoloških raziskav. Pred izvedbo arheološke raziskave je treba na Ministrstvu za kulturo pridobiti tudi kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine (31. člen ZVKD-1).

  • Kdo krije stroške takih arheoloških raziskav?

Če investitor gradi stanovanje za lastne potrebe ali neprofitna najemna stanovanja, ki se gradijo na stavbnem zemljišču na območju registriranega arheološkega najdišča znotraj naselja, lahko na Ministrstvu za kulturo zaprosi za financiranje arheoloških raziskav iz državnega proračuna. V nasprotnem primeru je investitor tudi plačnik arheoloških raziskav.

Zahtevek za financiranje predhodnih arheoloških raziskav za investitorje stanovanjske gradnje (obrazec).
Zahtevek za financiranje predhodnih arheoloških raziskav za investitorje drugih posegov (obrazec).

  • Kaj storim po izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah?

Po izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah investitor kot tudi druge pristojne institucije (Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) prejmejo poročilo o rezultatih izvedene raziskave. V skladu z rezultati izvedenih raziskav Zavod določi nadaljnje ukrepe za varstvo arheološke dediščine. V ta namen v primeru, da je z raziskavami potrjen obstoj arheoloških ostalin na mestu predvidenega posega, Zavod izda dopolnilne pogoje. Kot nadaljnji ukrepi varstva se lahko določijo dodatne raziskave, izvedba zaščitnih arheoloških izkopavanj ali pa se poseg v prostor ne dovoli. V primeru, da na mestu predvidenega posega v prostor obstoj arheoloških ostalin ni bil potrjen, Zavod izda kulturnovarstveno soglasje za predvideni poseg. Da bi Zavod lahko izdal ustrezne dokumente, mora investitor na krajevno pristojno območno enoto Zavoda poslati vlogo za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za poseg.
Povezave do podrobnejših informacij.

Dodatne informacije:

Nasveti za lastnike na ZVKDS.si
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US in 90/12)

Kontakt:
ZVKDS OE LJUBLJANA
Tržaška cesta 4
1000 Ljubljana
Telefon: 01 24 10 700
Faks: 01 42 56 112
E-pošta: tajnistvo.lj(at)zvkds.si

ZVKDS OE LUBLJANA
ponedeljek 9.-12. ure
sreda 9.-12 in 14.-16. ure
petek 9.-12. ure