Namera za sklenitev pogodbe o skrbništvu za zemljišče v Krajinskem parku Ljubljansko barje

Na podlagi 48. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B,46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice, objavlja:

– Namero za sklenitev pogodbe o skrbništvu št. 356-015/2022-1.

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje oddaja v brezplačno skrbništvo zemljišča v upravljanju javnega zavoda. S skrbnikom bo sklenjena skrbniška pogodba.

Zemljišča so namenjena uresničevanju varstvenih ciljev projekta Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov – LIFE AMPHICON” (LIFE18 NAT/SI/000711). Projekt sofinancirajo Evropska unija v okviru programa LIFE, Ministrstvo za okolje in prostor RS, Občina Bistrica ob Sotli ter projektni partnerji.

Zainteresirane vabimo k oddaji prijave za skrbništvo. Prijava je možna na priloženem obrazcu. Rok za prijavo je 27. 6. 2022 do 14.00. Pogoji za prijavo in naloge skrbništva so navedeni v nameri.

 

Namera o sklenitvi pogodbe o skrbništvu

Priloga 1

Obrazec za prijavo za skrbništvo