ljubljansko barje
SLO ENG  

Conference - Presentation of the pile-dwelling culture in Ig

Zbornik mednarodne konference Prezentacija kulture kolišč na Igu

Obveščamo vas, da je na tem mestu objavljena elektronska različica zbornika mednarodne konference Prezentacija kulture kolišč, ki je potekala novembra 2014 na Igu.

Rezultati konference in delavnic bodo uporabljeni pri pripravi Razvojnega projekta Natura 2000 za finančno perspektivo 2014-2020 – Ljubljansko barje. Tako bo z veliko pomočjo konference pripravljena zasnova za interpretacijo narave in obdobja kolišč na Ljubljanskem barju v kontekstu UNESCO prazgodovinskih kolišč okoli Alp.

Zbornik (3 Mb)

 

The proceedings of the International Conference Presentation culture pile dwellings

We are pleased to inform you about nwe publication The proceedings of the International Conference Presentation culture pile dwellings, which took place in Ig, November 2014. 
You can download PDF file here.

The results of the conference will be used in the preparation of a development project Nature 2000 for the 2014-2020 financial perspective - Ljubljana Marsh. Thus, with great help of the conference we will have grounds for the interpretation of nature and the period of pile dwellings on the Ljubljana Marsh in the contectst of UNESCO Pile dwelings Around the Alps.

 

Proceedings (3 Mb)

 

 

PREZENTACIJA KULTURE KOLIŠČ NA IGU - Mednarodna konferenca

Krajinski park Ljubljansko barje je na Igu, 13. in 14. novembra 2014, s soorganizatorji organiziral mednarodno konferenco z naslovom »Prezentacija koliščarske kulture na Ljubljanskem barju«. Kolišča pri Igu, nedaleč od Ljubljane, v Krajinskem parku Ljubljansko barje (KPLB), so del UNESCO Seznama svetovne dediščine od leta 2011, skupaj s kolišči Avstrije, Nemčije, Švice, Francije in Italije. Zahvaljujoč odličnim pogojem konzervacije v barjanskih in jezerih imamo vrhunsko ohranjene arheološke ostaline tudi iz organskih materialov.

Od prvega odkritja kolišč na Ljubljanskem barju pred 139 leti smo pridobili podroben vpogled v življenje prebivalcev kolišč ter takratnega naravnega okolja. V nasprotju z večino UNESCO dediščine so kolišča posebna, ker so očem skrita, razen v kratkem času arheoloških raziskovanj. To je tudi izhodiščni problem prezentacije kolišč v Sloveniji in drugih alpskih državah. Na drugi strani obstaja velik interes domačinov, širše javnosti kot tudi državnih inštitucij, da se ta dediščina predstavi ter se jo vključi v razvojne načrte območja Ljubljanskega barja in širše. Poseben izziv je tudi dejstvo, da kolišča ležijo v naravovarstveno najpomembnejšem območju parka ter da bo ob morebitnih načrtih za njihovo prezentacijo potrebno upoštevati status kulturnega spomenika in zavarovanega območja narave.

Na mednarodni konferenci so bili zato v prvem delu predstavljeni primeri že obstoječih prezentacij kolišč iz Švice, Italije, Avstrije, ki se med seboj precej razlikujejo. Predstavljene so bile tudi možnosti prezentacij dediščine v virtualnem svetu, ki odpirajo številne nove možnosti predstavitve brez posegov v prostor. Uporaba sodobnih tehnologij postane smiselna, ko služi za nadgradnjo vsebine in je ne izpodriva. V drugem delu so se predstavili slovenski primeri dobrih praks prezentacij dediščine. Ti so bili skupina Stik, Projekt V deželi koliščarjev društva Fran Govekar Ig ter sodelovanje Sečoveljskih solin s Piranskim muzejem, ki uspešno združujeta naravno in kulturno dediščino. V zadnjem delu so bila predstavljena izhodišča KPLB za prezentacijo in interpretacijo narave in kulturne dediščine na območju kolišč. Pri izdelavi izhodiščih smo upoštevali: prostorski načrt Občine Ig in smernice, ki jih je podal dr. Anton Velušček, smernice za interpretacijo KPLB in dolgo tradicijo interpretacije dediščine društva Fran Govekar Ig. Temeljijo na organski povezanosti vseh vrst dediščine, vpetosti v lokalno okolje in gospodarstvo ter nadaljnji podpori raziskovalnemu delu.

Izhodišča so poleg KPLB predstavili Občina Ig, Zavod za varstvo kulturne dediščine in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Konferenca je tako spodbudila začetek konstruktivne interdisciplinarne razprave o najprimernejši rešitvi za prezentacijo kolišč na Ljubljanskem barju in k identifikaciji lokalnega prebivalstva z dediščino. Slednje je bil tudi povod za izvedbo konference na Igu. Izkazalo se je za zelo dobro odločitev, kajti v samo organizacijo so bili vključeni domačini, predstavniki Občine Ig, društvo Fran Govekar Ig, društvo Žena in deklet s podeželja Ig in drugi. Po koncu predavanj je sledilo še večerno predavanje v športni dvorani, namenjeno vsem, ki na konferenco niso utegnili priti. O fascinantnih odkritjih kolišč okoli Alp je predaval dr. Helmut Schlichtherle, vodja nemškega centra arheologije mokrih tal.


Zadnji dan konference je bil namenjen terenskemu ogledu območja kolišč in delavnicam. Župan in predstavniki Občine Ig vključili kot so-moderiranji delavnic. Preliminarni rezultati delavnice, Vsebina in načini interpretacije kulture kolišč, kažejo na obsežen nabor potencialnih tem in načinov prezentacije. Na drugi delavnici je bila priložnost razpravljati o priložnostih, izzivih ter še sprejemljivem obsegu morebitne prezentacije. V tretji delavnici so se reševala vprašanja povezana z infrastrukturo in vizualno komponento prezentacije kolišč in narave na Igu. Na njej so bili močno zastopani arhitekti in krajinski arhitekti ter arheologi.


Na Krajinskem parku Ljubljansko barje vidimo naslednji korak v izvedbi delavnic na Ižanskem namenjeno ciljnim skupinam domačinov. Tako se bo začeti dialog razširili med različne interesne skupine, ki bo dal specifične povratne informacije o konceptu prezentacije. Povzetki predavanj in rezultati delavnic bodo objavljeni v zborniku konference na spletni strani Krajinskega parka Ljubljansko barje, konec leta 2014 ali v začetku 2015.
Na tem mestu se ekipa Krajinskega parka Ljubljansko barje zahvaljuje vsem udeležencem konference in delavnic, predavateljem, ter vsem, ki ste pomagali pri organizaciji in izvedbi: Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, Občini Ig in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Izobraževalnemu centru za zaščito in reševanje Ig, društvu Fran Govekar Ig, ki je premierno predstavilo razširitev razstave V deželi koliščarjev, Gostilnici Furman – domačija Gerbec ter društvu Žena in deklet podeželja Ig, ki so kljub poplavljenim domovom pripravile izvrstne dobrote. Posebna zahvala pa gre Dušanu Krambergerju za številne nasvete in pomoč.

 

 

PREZENTACIJA KULTURE KOLIŠČ NA IGU

Mednarodna konferenca, 13. in 14. novembra 2014, Ig
(prostori Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Ig, Zabrv 12, Ig)
 

Aktualna obvestila: Nedavne poplave na Ljubljanskem barju in Igu ne bodo vplivale na potek konference.

 

Kolišča na Igu, nedaleč od Ljubljane in v osrčju Krajinskega parka Ljubljansko barje, so del serijske nominacije UNESCO Svetovne dediščine od leta 2011. Prezentacija očem skrite dediščine v povezavi z interpretacijo narave je izrazita potreba in tudi izziv na lokalni, državni in mednarodni ravni. Konferenca je namenjena izmenjavi izkušenj o obstoječih različnih oblikah prezentacije kolišč in njihove povezanosti z naravnim okoljem. Na konferenci  bodo predstavljeni nekateri primeri prezentacij koliščarske kulture iz Švice, Nemčije, Avstrije in Italije. Kakšna je pri tem lahko vloga sodobnih tehnologij? Kako sodobne prezentacije dediščine vključiti muzejske postavitve? Kakšne so priložnosti in izzivi za lokalno skupnost in prebivalce?  Kako združiti potrebo po prezentaciji zgodovine z varovanjem narave?

S podporo domačih in mednarodnih strokovnjakov bomo na delavnicah skušali najti možne rešitve za način prezentacije in interpretacije kulture kolišč na Ljubljanskem barju.

Dvodnevna konferenca je namenjena strokovni javnosti s področja arheologije, interpretacije, varstva narave, oblikovanja turistične ponudbe, načrtovanja prostora, arhitekture … oziroma vsem, ki želijo s svojim znanjem in izkušnjami prispevati k zasnovi in realizaciji interpretacijskega centra kulturne in naravne dediščine na Ljubljanskem barju. Konferenco organizira Krajinski park Ljubljansko barje v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO in Občino Ig.

Konferenca je za udeležence brezplačna, potekala bo v angleščini. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest oziroma do 12.11.2014 na info@ljubljanskobarje.si .

Program

Prijavnica

Za medije

E-pošta: info@ljubljanskobarje.si
Telefon: 08 205 23 50

 

 

PRESENTATION OF THE PILE-DWELLING CULTURE IN IG

International Conference, Ig, Slovenia, November 13-14, 2014
(Educational Center for Civil Protection, Zabrv 12, 1292 Ig)
 

Notice: The recent floods in the Ljubljana Marsh and Ig will not affect the course of the conference.

 

Ig pile dwellings near Ljubljana lie in the heart of the Ljubljana Marsh Nature Park. They have been a part of the UNESCO World Heritage serial nomination since 2011. The presentation and interpretation of the heritage that is not visible on the surface and its correlation with nature is a strong need and a challenge on a local, national and international level. The conference aims to tackle this problem and exchange experiences on existing forms of pile dwellings presentation and their relationship with the natural environment. The conference will present some examples of presentations of pile dwelling culture from Switzerland, Germany, Austria and Italy. What is the role of new technologies in presentation? How to include heritage in the museum layout? What are the opportunities and challenges for the local community and its residents? How to combine the need for presentation of the history and the protection of nature?

On workshops supported by experts, we will try to find possible solutions and methods of presentation and interpretation of the culture of pile dwellings in the Ljubljana Marsh.
 

The two-day conference is intended for experts in the fields of archeology, interpretation, nature protection, development of tourist services, space planning, architecture ... and those who want to contribute with their knowledge and experience to the design of the interpretative center for cultural and natural heritage of the Ljubljana Marsh. The conference is provided by Ljubljana Marsh Nature Park in cooperation with the Ministry of Culture, Slovenian National Commission for UNESCO and the Municipality Ig.

Conference is free of charge. The working language of the conference will be English. Please send your application forms to info@ljubljanskobarje.si . They will be accepted until full capacity or till November 12th 2014.

Conference agenda
Application form

E-mail: info@ljubljanskobarje.si
Phone: +386 8205 23 50