ljubljansko barje
SLO ENG  

Raziskovalni projekti

Geološka in hidrogeološka inventarizacija oken (izvirov) na Ljubljanskem barju, v okviru projekta LOKNA, Oddelek za geologijo Naravoslovno tehniške fakultete, UL, november 2015

Inventarizacija barjanskih oken - favna (dvoživke) in flora, v okviru projekta LOKNACenter za kartografijo favne in flore, oktober 2015

Gradivo za vodnike po Krajinskem parku Ljubljansko barje, marec 2014

 

Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov v Krajinskem parku Ljubljansko barje – izbrana območja, CKFF, september 2014

 

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letu 2014 in 2015: Stanje kotišč netopirjev na Ljubljanskem barju v letu 2014, CKFF, september 2014

 

Pomagajmo žabicam čez cesto v Krajinskem parku Ljubljansko barje - Sodelovanje pri izvedbi ohranitvenih ukrepov (postavitev začasnih ograj) za dvoživke na izbranem območju znotraj Krajinskega parka Ljubljansko barje, Herpetološko društvo, maj 2014

 

Priročnik za pripravo upravljavskih načrtov za kmetije na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje, KM Zavod, 2014

 

Popis črnih točk za dvoživke v Krajinskem parku Ljubljansko barje, Societas hepretologica slovenica, 2013

 

Izdelava katastra barjanskih odvodnikov po njihovem ekološkem pomenu, NIB, 2000

 

Krajinska zgradba in biotska pestrost, Katarina Groznik Zeiler, 2000

 

Prebivalstvo Krajinskega parka Ljubljansko barje, KP Ljubljansko barje, 2012

 

Življenje na Barju na starih fotografijah ( terenska raziskava), IANUS, 2011

  

Seznam  znanstvenih del in raziskovalnih nalog o Ljubljanskem barju, ZRC SAZU, 2011

 

Inventarizacija flore in vegetacije na Malem placu pri Bevkah na Ljubljanskem barju, Andrej Martinčič, 1999

Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov v Krajinskem parku Ljubljansko barje med  Mateno in Igom (I. varstveno območje), CKFF, 2011

 

Tujerodne vrste na zavarovanih območjih, Poročilo o aktivnostih za krepitev zmogljivosti v sklopu projekta WWF Zavarovana območja v dinarski regiji, WWF, 2011

 

Strokovne podlage za OPPN 398 – ureditev nadomestnih habitatov na Barju: popis sloke (Scolopax rusticola) in analiza njenih ekoloških zahtev, DOPPS, 2011

 

Inventarizacija plavčka (Rana arvalis) v Krajinskem parku Ljubljansko barje, CKFF, 2011

 

Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov izbranih območij v Krajinskem parku Ljubljansko barje,CKFF, 2010

 

Ocena stanja populacij in habitatov ter predlog monitoringa za ogrožene vrste barjanski okarček, močvirski tulipan in Loeselova grezovka na Ljubljanskem barju,Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, 2009

 

Inventarizacija močvirske sklednice, hribskega urha in velikega pupka na Ljubljanskem barju,
CKFF, 2009

  

Vidra na pragu prestolnice- Inventarizacija vidre in drugih večjih vodnih sesalcev na Ljubljanskem barju in z njim povezanih vodnih ekosistemih,Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 2009

 

 

Kartiranje habitatnih tipov na Ljubljanskem barju,
CKFF, 1999

 

Monitoring zavarovanih negozdnih habitatnih tipov na Ljubljanskem barju,
CKFF, 2009

 

Popis odlagališč v okviru Krajisnkega parka Ljubljansko barje,OIKOS, 2008

 

Opredelitev vodnega ražima v bodočem krajinskem parku Ljubljansko barje,
UL, Biotehniška fakulteta, 2004Pogoji naravovarstveno in/ali ekonomsko sprejemljive košnje travnikov na Ljubljanskem barju,
dr. Davorin Tome, Nacionalni inštitut za biologijo, 2000Inventarizacija kačjih pastirjev in dnevnih metuljev na območju Ljubljanskega barja,
CKFF, 2000

 

Ciljni popis strašničnega mravljiščarja (Phengaris teleius) na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje, CKKF, 2017

 

Pomagajmo žabicam čez cesto v Krajinskem parku Ljubljansko barje  - Sodelovanje pri ohranitvenih ukrepih za dvoživke na izbranem območju znotraj Krajinskega parka Ljubljansko barje
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica, 2015

 

Pomagajmo žabicam čez cesto v Krajinskem parku Ljubljansko barje  - Sodelovanje pri ohranitvenih ukrepih za dvoživke na izbranem območju znotraj Krajinskega parka Ljubljansko barje
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica, 2016

 

Pomagajmo žabicam čez cesto v Krajinskem parku Ljubljansko barje  - Sodelovanje pri ohranitvenih ukrepih za dvoživke na izbranem območju znotraj Krajinskega parka Ljubljansko barje
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica, 2017

 

Raziskava razširjenosti raka koščaka (Austropotamobius torrentium) na Ljubljanskem barju v letu 2018, CKFF 2018

 

Popis kačjih pastirjev (Odonata) na območju Naravnega rezervata Ribniki v Dolini Drage pri Igu, SOD 2018

 

Popis invazivnih tujerodnih vrst - žlezave nedotike in velikega pajesena na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje, Ekološke raziskave in svetovanje, Nina Lozej s.p., 2018

 

Popis žlezave nedotike (Impatiens glandulifera) in orjaškega dežena (Heracleum mantegazzianum) na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje, BF 2019

 

Ugotavljanje prisotnosti tujerodnih vrst potočnih rakov na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje, CKFF 2019