ljubljansko barje
SLO ENG  

Diplomska in druga dela

Predlog ureditev za obiskovalce v Krajinskem parku Ljubljansko barje
Špela Blatnik, magistrska naloga, 2018, poglej magistrsko nalogo, prilogo
 

Dinamika podzemne vode sistemov vodonosnikov Iškega vršaja, 
Branka Bračič Železnik, 2016, poglej

 

Svetovna dediščina kot del slovenskih (dediščinskih) politik,

Špela Spanžel , 2014 poglej

 

Razširjenost in ogroženost navadnega škržka na Ljubljanskem barju,

Jan Simič, diplomsko delo, 2013, poglej

 

Ovrednotenje vzorca naravne vode

Katja Kunčič, esej, 2013, poglej
 

Analiza doseganje ciljev Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji - povzetek končnega poročila
Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis, 2012, poglej

 

Zavest o pomenu ohranjanja Natura 2000 območij v Krajinskem parku Ljubljansko barje
Željka Hauzler, diplomsko delo, 2012 poglej

 

Razširjenost in zastopanost tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v obrežnem pasu reke Ljubljanice
Primož Dolšina, diplomsko delo, 2012, poglejDivja odlagališča gradbenih odpadkov na Ljubljanskem barju
Urška Polovšak, Tina Tehovnik, Klemen Turk, raziskovalna naloga, 2012, kljižnica KP Ljubljansko barje

 

Čistilna sposobnost tal Ljubljanskega barja za odstranjevanje mineralnih oblik dušika
dr. Levin Pal, doktorska disertacija, 2011, poglej

 

Ureditev turistično rekreacijske infrastrukture v Krajinskem parku Ljubljansko barje
Meta Petrič, diplomsko delo, 2011, poglejOdnos med posedki in poplavami na Ljubljanskme barju v luči klimatskih sprememb
Tina Zajc, diplomsko delo, 2010, poglej

 

Vrednotenje naravnih znamenitosti v občini Vrhnika za turistično rabo
Barbara Čepon, diplomsko delo, 2010, poglej

 

Vrednotenje treh ne/izvedenih prostorskih projektov v Sloveniji (KP Ljubljansko barje, Poslovno obrtna cona Sinja Gorica, Dvorec Bokalce)
Gregor Petrič, diplomsko delo, 2010, poglej

 

Plovba na reki Ljubljanici v kontekstu varovanja območja Natura 2000
Peter Lebar, diplomsko delo, 2009, poglej

 

Vpliv vzdrževanja drenažnih jarkov na pojavljanje dvoživk na delu Ljubljanskega barja
Maja Sopotnik, diplomsko delo, 2009, poglej

 

Vpliv kmetijstva na pokrajinsko in biotsko raznovrstnost Ljubljanskega barje
Matjaž Rotenhajzer, diplomsko delo, 2008, poglej

  

Analiza stanja osuševalnih sistemov na območju jugozahodnega dela Ljubljane
Vesna Miličić, diplomsko delo, 2007, poglej

 

Mikrobna aktivnost in struktura denitrifikatorjev v tleh Ljubljanskega barja
Levin Pal, diplomsko delo, 2007, poglej

 

Tematski park Koliščarji - nova turistična priložnost na Ljubljanskem barju
Primož Golob, diplomsko delo, 2007, poglej

 

Ljubljansko barje in njegova usoda
Kristina Kastelic, raziskovalna naloga, 2006, poglej

 

Oaza narave na pragu mesta
Društvo mladih geografov Slovenije, rezultati raziskovalnega tabora, 2006, poglej

 

Strokovna podlaga predlaganega krajinskega parka Ljubljansko barje
Marko Premelč, diplomsko delo, 2006, poglej

 

Vpliv načinov gospodarjenja s travišči na ptice gnezdilke Ljubljanskega barja
Eva Vukelič, diplomsko delo 2005 poglej

 

Antropološko vrednotenje naravne in kulturne krajine ter zasnova razvojnih programov za krajinski park Ljubljansko barje
Vlasta Mlakar, 2005, poglej

 

Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju. Arheoloska interpretacija in poskus rekonstrukcije načina življenja
dr. Tatjana Greif, magistrska naloga, 1997, poglej

 

Povodnji na Ljubljanskem barju
dr. Anton Melik, poglej

 

Kolonizacija Ljubljanskega barja,
dr. Anton Melik, poglej