ljubljansko barje
SLO ENG  

Projekti na Ljubljanskem barju

Krajinski park Ljubljansko barje je nastal s ciljem zavarovanja naravnih vrednot, ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranjanja ter krepitve krajinske pestrosti. Vse, kar danes v parku varujemo, je plod sožitja med človekom in naravo. Še danes je Barje pretežno v kmetijski rabi in se zato številni načrtovani ukrepi za zagotavljanje ciljev parka nanašajo na področje kmetijstva in razvoja podeželja.

Tako smo v upravi parka posebno pozornost namenili sodelovanju z lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). Za sodelovanje in sofinanciranje nekaj skupnih projektov smo se dogovorili z dvema, ki delujeta na območju parka:

  • LAS Barje z zaledjem, ki pokriva območje občin Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer in Vrhnika ter
  • LAS Sožitje med mestom in podeželjem, ki deluje na območju občine MOL, Grosuplje, Ig, Škofljica in Ivančna Gorica.

  

1. Strokovna vodenja po KP Ljubljansko barje

Strokovna vodenja so namenjena predstavitvi naravnih in drugih posebnosti Ljubljanskega barja vsem, ki jih Barje zanima. Njihov cilj je osveščanje o pomenu naravnega okolja in zmanjšanju obremenjevanja le-tega. Poudarek bo tudi na odpiranju novih podjetniških in samozaposlitvenih priložnosti za prebivalce. S tem bo spremenjen odnos in obnašanje do naravnega okolja in naravnih vrednot, kar je eden od ciljev KP Ljubljansko barje. V letih 2012, 2013 in 2014 bomo izvedli skupaj 14 strokovno vodenih izletov.


2. Kmetijstvo za park

Projekt nagovarja kmete in upravljavce kmetijskih zemljišč k usklajenemu upravljanju kmetijskih zemljišč s cilji parka. V okviru projekta bomo identificirali možna orodja za ciljno usmerjanje upravljanja ter pilotno pripravili tri upravljavske načrte za kmetije. Na podlagi tega bomo izdeli priročnik s smernicami za pripravo drugih upravljavskih načrtov. Projekt predstavlja inovativen način k ciljnemu usmerjanju upravljanja kmetij na območjih s posebnim varstvenim statusom (zavarovano območje narave), s čemer se vzpostavlja strokovno partnerstvo med nosilci različnih interesov na območju parka (kmetijstvo in naravovarstvo).


3. Barjanski krogi

Gre za projekt ureditve in označitve krožnih in povezovalnih kolesarskih poti po KP Ljubljansko barje, s ciljem uveljavitve in prepoznavnosti KP Ljubljansko barje kot trajnostne turistične destinacije. V aktivnosti projekta je vključenih večje število prebivalcev, gospodarskih subjektov, društev in lokalnih skupnosti, kar vzpostavlja zaupen in tvoren odnos med parkom in lokalnim okoljem. KP Ljubljansko barje je projekt pripravil, a ne sodeluje kot nosilec, ampak kot partner z lastnim delom, saj nima kadrovskega in finančnega potenciala za njegovo izvedbo.


4. Ureditev in odprtje Učne poti Bevke

V sodelovanju s krajevno skupnostjo Bevke in občino Vrhnika bomo v okviru projekta LAS Barje z zaledjem do konca poletja 2012 odprli učno pot Bevke, ki vključuje evidentiranje naravne in kulturne dediščine območja in fizično ureditev tematske učne poti, ki bo povezovala to dediščino ob krožni kolesarski poti v okolici Bevk. Učna pot Bevke predstavlja model za mrežo učnih poti po Ljubljanskem barju, tako v vsebinsko-oblikovnem pogledu kot kar zadeva sodelovanje različnih deležnikov. Vsebuje 13 informativnih tabel in usmeritev na podlagi sistema označevanja, ki ga je razvil KP Ljubljansko barje.
 

                              

5. Ureditev tursitično-informativnega paviljona na Sv. Ani

Nosilec projekta: Občina Brezovica
Partnerji v projektu: Zavod RS za varstvo narave, Zavod z varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Športno kulturno turistično društvo Lokvanj
Vrednost celotnega projekta: 42.765,81 EUR
Višina sofinanciranja: 28.202,46 EUR
Trajanje projekta: 1.10.2017 do 31.12.2018
Povzetek projekta:
Občina Brezovica stremi k smotrnemu in okolju prijaznemu razvoju turizma in prostora, ki pripomoreta k višji kakovosti bivanja bodisi z ureditvijo družbeno rekreativno pomembnih območij kot na področju izobraževanja o kulturni in naravni dediščini lokalnega območja. Med ta območja se uvršča tudi območje sv. Ane, ena najpriljubljenejših vzpetin nad Barjem.

Cilj:
- urediti paviljon, ki bo namenjen druženju, podajanju informacij v obliki informacijskih tabel in ki bo nudil senco in počitek utrujenemu popotniku.

Aktivnosti:
-ureditev turistično informativnega paviljona na sv.Ani in urejenim prostorom za počitek.
- priprava, izdelava in postavitev informacijskih tabel
-pogostitev ob odprtju paviljona

Rezultati:
Na območju, kjer se nahaja ena izmed najbolj priljubljenih točk v občini urejen paviljon namenjen druženju, počitku in podajanju informacij – turistična predstavitev občine, predstavitev naravne in kulturne dediščine lokalnega območja.

 


www.eu-skladi.si

 

6. Ureditev turistično-informativnih točk v občini Brezovica

Nosilec: Občina Brezovica

Partnerji v projektu: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje.

Vrednost projekta z DDV: 43.729,74 EUR

Vrednost sofinanciranja: 30.014,13 EUR

Trajanje projekta: 1.7.2018 – 31.10.2020

Povzetek projekta:
Projekt vključuje ureditev turistično-informativnih točk na 14 lokacijah v občini, ki so pomembne tako s turističnega vidika, kot lokacije, ki so vsakodnevno deležne večjega obiska (sedeži občine, krajevnih skupnosti…). Ureditev turistično-informativnih točk vključuje postavitev table in klopi. Vsi obiskovalci bodo tako seznanjeni s turističnimi znamenitostmi na območju občine, kot tudi pomembnejšimi znamenitostmi v lokalnem okolju, kjer se bo tabla nahajala. Pri vsebini tabel bo velik poudarek na prezentaciji naravne in kulturne dediščine.

Cilji:
-izboljšanje kakovosti bivanja
-Ohranjanje narave in kulturne krajine

Aktivnosti:
-priprava DIIP in CBA analize
-priprava idejne zasnove
-izdelava ilustracij za tabli pri jezeru pri Podpeči
-izdelava občinske karte, grafično oblikovanje in usklajevanje vsebine tabel
-priprava vsebin tabel na področju kulturne dediščine
-priprava vsebin tabel na področju naravne dediščine
-izdelava in montaža tabel
-ureditev klopi

Pričakovani rezultati:
-14 lokacij z urejeno zunanjo površino
-14 lokacij z ohranjenimi naravnimi viri

 

 

7. Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR

Vodilni partner: Zavod RS za varstvo narave

Partnerji v projektu: Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Notranjski park, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, kmetijska gospodarstva: Matej Petkovšek, Francelj Mulec, Anton Mrzlikar, Martin Gornik, Jernej Benčan, Andrej Bergoč, Jožef Blažon

Trajanje projekta: oktober 2019 – oktober 2020

Povzetek projekta

V projektu želimo preveriti možnost dvostopenjskega izvajanja ukrepa Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR). Ukrep VTR je eden izmed štirih ciljnih naravovarstvenih ukrepov s katerim se zagotavlja ugodno stanje ohranjenosti kosca (Crex crex) in ostalih talnih gnezdilk. Sedanje zahteve ukrepa so raba po 1.8., brez gnojenja, brez paše. Pozna košnja na nekaterih območjih izvajanja ukrepa predstavlja problem zaradi širjenja invazivnih tujerodnih vrst (ITV), predvsem zlate rozge (Solidago spp.). Zaradi razširjanja zlate rozge se na dolgi rok slabša kvaliteta travnikov in ustreznost gnezditvenega habitata kosca. Ponovno je treba preveriti tudi ciljnost ukrepa – ali je smiselno travnik kositi pozno, če na njem v tekočem letu kosec ne gnezdi.

V projektu bomo preverili možnost izvedbe ukrepa VTR z dvema datumoma košnje. Travnike, na katerih so v tekočem letu popisani kosci, se zaradi zagotavljanja gnezditvene uspešnosti kosi pozno. Travnike, na katerih v tekočem letu kosci ne pojejo, pa se zaradi večje ciljnosti ukrepa in preprečevanja razširjanja ITV pokosi prej. Projektne aktivnosti se bodo izvajale na štirih območjih Natura 2000, kjer je ukrep VTR možno izvajati in sicer: Ljubljansko barje, Planinsko polje, Cerkniško jezero in Pivka.

Cilji

Cilj projekta je preveriti ali je možno v obstoječem ukrepu VTR zahtevano rabo prilagoditi tako, da bodo hkrati zagotovljeni gnezditvena uspešnost kosca, ohranjanje ustreznosti habitata kosca, zmanjševanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst rastlin ter povečana ciljnost izvajanja ukrepa.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

Zasnovali bomo praktični preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR, ki ga bodo nato izvedla kmetijska gospodarstva (partnerji projekta). Preverili bomo delovanje in ustreznost vseh ključnih korakov v postopku preizkusa ter uspešnosti in hitrosti prenosa informacij med deležniki. Analizirali bomo ustreznost spremembe izvajanja ukrepa in oblikovali predloge za spremenjeno izvajanja ukrepa. Na različnih delavnicah in predavanjih ter zaključni konferenci bomo predstavili v okviru projekta pridobljena znanja ter pripravili naravovarstvene vsebine za spletne strani, socialna omrežja, različne publikacije.

Pričakovani rezultati operacije

V praksi preverjena izvedljivost dvostopenjskega ukrepa VTR.
Predlog spremembe izvajanja ukrepa VTR.
Izboljšano sodelovanje med različnimi deležniki.
Promocija in ozaveščanje kmetov, kmetijskih svetovalcev in širše javnosti o koscu ter o naravovarstveni tematiki v kmetijski kulturni krajini nasploh.