ljubljansko barje
SLO ENG  

Upravljanje KP Ljubljansko barje

Za upravljanje s krajinskim parkom in zagotavljanje izvajanja določb akta o zavarovanju Ljubljanskega barja je Vlada Republike Slovenije julija 2009 s sklepom ustanovila Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje. Sklep med drugim opredeljuje sedež in znak KP Ljubljansko barje, organe zavoda (svet, strokovni svet, direktor) ter dejavnost zavoda.Osnovna dejavnost javnega zavoda je varstvo narave, v okviru javne služba varstva narave izvaja zavod naslednje naloge:

 • pripravlja predlog načrta upravljanja krajinskega parka;
 • pripravlja programe dela krajinskega parka na podlagi načrta upravljanja in opravlja oziroma skrbi za   izvajanje posameznih nalog in ukrepov varstva narave;
 • sodeluje s parkovnimi lokalnimi skupnostmi pri uresničevanju ciljev krajinskega parka;
 • spremlja in analizira stanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter okolja v krajinskem parku;
 • skrbi za izvajanje razvojnih in varstvenih usmeritev ter varstvenih režimov;
 • izvaja ukrepe varstva narave v krajinskem parku skupaj z ukrepi pogodbenega varstva in skrbništva v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave in sodeluje z upravnimi organi in organizacijami, ki izvajajo naloge varstva, upravljanja ali rabe naravnih dobrin;
 • sodeluje z inšpekcijskimi službami;
 • sodeluje z nevladnimi organizacijami;
 • sodeluje z lastniki, najemniki in drugimi uporabniki zemljišč v krajinskem parku, jim strokovno pomaga in svetuje;
 • sodeluje pri pripravi programov, načrtov in drugih razvojnih in varstvenih dokumentov za del, ki se nanaša na krajinski park;
 • usklajuje in spremlja raziskovalne in razvojne naloge v zvezi s krajinskim parkom;
 • sodeluje pri izvajanju mednarodnih projektov, ki se nanašajo na krajinski park, oziroma jih izvaja;
 • skrbi za predstavitev krajinskega parka ter ozaveščanje in izobraževanje javnosti o krajinskem parku;
 • zagotavlja dostop do informacij o krajinskem parku in vodi informacijsko mrežo krajinskega parka;
 • načrtuje, gradi in vzdržuje parkovno infrastrukturo;
 • vodi obiskovalce po krajinskem parku;