ljubljansko barje
SLO ENG  

Nedovoljeni posegi

V Krajinskem parku Ljubljansko barje smo odprli nov e-poštni predal, kamor nam prebivalci in obiskovalci krajinskega parka lahko sporočite vaša opažanja na Ljubljanskem barju. Veseli bomo vaših pripomb, vprašanj in opozoril o dogajanju in posegih človeka v prostoru, ki bi lahko negativno vplivali na stanje naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov.
 

Kljub temu, da je bilo Ljubljansko barje zavarovano kot krajinski park, v zadnjem času na terenu opažamo vse več kršitev določb Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje. V krajinskem parku ni dovoljeno ravnati, posegati, umeščati ali opravljati aktivnosti v obsegu, času in na način, ki bi lahko ogrozil cilje krajinskega parka in poslabšal hidrološke, geomorfološke in ekološke lastnosti krajinskega parka.
 

Na območju parka zlasti ni dovoljeno (10. člen Uredbe):

  • namerno uničevati življenjskih prostorov rastlin in živali (naseljevati rastlin in živali tujerodnih vrst in gensko spremenjenih organizmov, redčiti, sekati in strojno krčiti lesne vegetacije v obdobju med 15. marcem in 30. septembrom, kuriti vegetacije in odpadnega materiala odstranjevati, požigati in rezati šote, pritrjevati tujih teles ali konstrukcij na debla ali druge rastlinske dele ipd.);
  • namerno odvzemati rastlin in živali iz narave;
  • intenzivirati kmetijstva (npr. spreminjati vlažnih ekstenzivnih travnikov v druge rabe, izvajati novih melioracij, ograjevati novih zemljišč itd.);
  • neprimerno odlagati odpadke (tudi odkopavati in nasipavati materiala na kmetijska zemljišča, nasipavati novih poti);
  • spreminjati vodnih režimov vodnih teles (zasipavati, prekrivati ali poglabljati ali spreminjati vidne podobe vodotokov, izvirov, barjanskih oken, stoječih voda in jarkov, utrjevati bregov, odvzemati proda, peska, mivke in zemlje ter izvajati hidroregulacijskih del, izvajati vzdrževalnih del na vodotokih med 15. marcem in 30. septembrom) ter
  • izvajati športnorekreacijske dejavnosti v obsegu, času in na način, ki bi vznemirjale in ogrožale živalske in rastlinske vrste (voziti se z motornimi vozli izven urejenih poti, taboriti, šotoriti, urejati prostore za piknike ter objektov in naprav za vadbo in rekreacijo, vzletati in pristajati z motornimi zrakoplovi, leteti z modeli letal in podobnimi napravami izven za to namenjenih območjih, graditi novih letališč in vzletišč ipd.).

 V prvem in drugem varstvenem območju ter v ožjih zavarovanih območjih je varstveni režimi še strožji (11., 12. in 13. člen Uredbe).
 

Naprošamo vas, da nam vaša opažanja sprememb in dejavnosti na terenu spočite na e-poštni naslov nadzornik@ljubljanskobarje.si.

Vaša opažanja vnesite v obrazec, ki ga najdete tukaj.


V primeru kršitev določil Uredbe in varstvenih režimov, bomo podali prijavo na pristojno inšpekcijsko službo ter vas obvestili o reševanju problema. Na vašo željo bomo spoštovali tudi vašo anonimnost.