Naložite flash predvajalnik

SLO ENG  

Osebna izkaznica KP ljubljansko barje

 

Območje

Krajinski park Ljubljansko barje

Lokacija

KPLB se nahaja na Ljubljanskem barju, ki leži v osrednji Sloveniji in je najjužnejši del Ljubljanske kotline. Razprostira se od Ljubljanskih vrat med Golovcem, Gradom in Šišenskim hribom na severu in severovzhodu, do Polhograjskega hribovja na severozahodu in zahodu, na jugu sega do Krimskega hribovja z Menišijo, na jugovzhodu pa do Dolenjskega podolja.

Površina zavarovanega območja

13.505 ha oziroma 135 km²

Upravni status

KPLB se nahaja na območju 7 občin: Brezovica, Borovnica, Ig, Log – Dragomer, Škofljica, Vrhnika ter Mestna občina Ljubljana.

Osnovne značilnosti

Območje KPLB je največje območje mokrotnih travišč s sistemom mejic in gozdnih, grmiščnih in vodnih površin v Sloveniji. Zaradi načina obdelave (ekstenzivno košeni travniki) se je ohranila visoka biotska raznovrstnost. Večji del varovanih, klasifikacijskih vrst živali in rastlin oziroma habitatnih tipov je življenjsko vezan na ohranitev mokrotnega značaja ekosistema Ljubljanskega barja ter na ohranitev obsega ekstenzivno upravljanih travnikov (skromno gnojeni in pozno košeni).

Naselja v parku

Znotraj parka v celoti ali v večjem delu leži 22 naselij, in sicer Jezero, Notranje Gorice, Plešivica, Podplešivica, Vnanje Gorica, Žabnica, Brest, Iška Loka, Iška vas, Iška, Kremenica, Matena, Strahomer, Tomišelj, Vrbljene, Draga, Podkraj, Črna vas, Lipe, Bevke, Bistra in Blatna Brezovica.
Znotraj KPLB ležijo tudi druga naselja, vendar le njihov manjši del – Ljubljana ob Ižanski cesti južno od obvoznice, del Podpeči, Verda, Sinje Gorice, Goričice, Prevalj in Kamnika pod Krimom, Loga in Lukovice pri Brezovici, Dola in Brega pri Borovnici ter manjši del naselij Pako, Gumnišče, Lavrica in Škofljica.

Število prebivalcev v parku

Leta 2011 je po podatkih Centralnega registra prebivalstva znotraj meje KPLB živelo 11.946 prebivalcev.

Raba

Urbane površine predstavljajo okoli 5 % površine KPLB, 1 % zavzemajo vodne površine (stoječe vode, jarki, kanali, reke, potoki) in 9 % gozd. Več kot dve tretjini površine parka predstavljajo kmetijske površine, pri čemer prevladujejo travniki (46 %), sledijo jim njive in vrtovi (31 %).

Lastništvo

Večina zemljišč v parku je v zasebni lasti (83 % zemljišč). V lasti/solastništvu RS je okoli 12 % zemljišč, s 3 % upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. 0,7 % zemljišč je v lasti/solastništvu občin, 0,6 % v lasti/solastništvu Rimskokatoliške cerkve oz. okoliških župnij, v lasti/solastništvu podjetij pa je približno 0,5 % zemljišč KPLB.

Ustanovitev parka

KPLB je bil ustanovljen z Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08), ki je začela veljati 12. decembra 2008.

Kategorija zavarovanja

Krajinski park V. kategorije po IUCN

Varstveni status

Širše zavarovano območje – krajinski park (IUCN V. kategorija), 2 ekološko pomembni območji, območje Nature 2000. Predstavlja posebno območje varstva za 25 vrst ptic na podlagi evropske direktive o pticah. Izjemno je zaradi velikega števila naravnih vrednot (59), naravnih spomenikov (9), naravnih rezervatov (6) in prisotnosti velikega števila ogroženih in mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih (1) in živalskih vrst (27), njihovih habitatov in habitatnih tipov (7) ter kot območje številnih kulturnih vrednot in mozaične krajine, ki je rezultat dolgotrajnega sožitja človeka z naravo.

Varstvena območja v parku

Prvo varstveno območje (44,5 km² ali 33% celotnega območja) je naravovarstveno najpomembnejše in je prednostno namenjeno uresničevanju varstva in ohranjanja naravnih vrednot, ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in temu prilagojenemu opravljanju kmetijske dejavnosti.
Drugo varstveno območje (26,3 km² ali 19% celotnega območja) je naravovarstveno pomembno in je namenjeno uresničevanju varstva naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in pestrosti krajine ter sonaravnim oblikam kmetijske dejavnosti in trajnostni rabi drugih naravnih virov na način, ki je za naravo čim manj moteč.
Tretje varstveno območje (64,2 km² ali 48% celotnega območja) je prednostno namenjeno ohranjanju krajinske pestrosti in spodbujanju trajnostnega razvoja.

Mednarodni status

Na območju KPLB se nahajata dve skupini prazgodovinskih kolišč, ki sta vpisani na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

Število ožjih zavarovanih območij

15 (9 naravnih spomenikov in 6 naravnih rezervatov)

Število naravnih vrednot

59

Število kulturnih spomenikov

5 kulturnih spomenikov državnega pomena in 2 kulturna spomenika lokalnega pomena

Število enot kulturne dediščine

277

Članstvo v mednarodnih zvezah

Stalno članstvo v mednarodnem koordinacijskem odboru za UNESCO kolišča. V letu 2016 je Slovenija predsedujoča država odbora.

Načrtuje se včlanitev v mrežo zavarovanih območij v Evropi (Europarc Federation) ter vpis območja na seznam Ramsarskih lokalitet.

Upravljavec

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje

Ustanovitev zavoda

Ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/2009, z dne 17. 7. 2009).

Naslov

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice

Telefon

00386 (0) 8 205 23 50

Fax

00386 (0) 1 356 60 64

e-mail

info@ljubljanskobarje.si

Spletna stran

www.ljubljanskobarje.si