ljubljansko barje
SLO ENG  

Ste v zadnjem času na Ljubljanskem barju opazili kakšno invazivno tujerodno vrsto?

Objavljeno 14.08.2019 » Aktualne novice

V JZ Krajinski park Ljubljansko barje zbiramo podatke o opažanjih invazivnih tujerodnih vrst!

Če ste kakšno opazili, nam pošljite fotografijo ter sporočite točno lokacijo na elektronski naslov invazivke@ljubljanskobarje.si. Lahko nas kontaktirate tudi preko telefona na 08 201 02 32.

Kaj so invazivne tujerodne vrste?

To so vrste, ki so vzpostavile stabilne populacije na območjih, kjer v preteklosti niso bile naravno razširjene in se tako hitro razširjajo, da povzročajo škodo biotski pestrosti, človeškemu zdravju in/ali gospodarstvu.


Ali ste vedeli, da so invazivne tujerodne vrste ena največjih groženj biotski pestrosti na svetu?

Od 17. stoletja naprej so invazivne tujerodne vrste prispevale k izumrtju skoraj 40 % vseh živalskih vrst, ki so izumrle v tem obdobju!
Škoda, ki jo povzročajo invazivne tujerodne vrste, pa se v zadnjem času še stopnjuje zaradi klimatskih sprememb, onesnaženja, izgube habitatov in drugih motenj, ki jih povzroča človek.
Invazivne vrste pa ne vplivajo le na naravo in domorodne vrste, temveč tudi na človeka. Cvetni prah mnogih invazivnih rastlin je močno alergen. Njihov rastlinski sok je lahko strupen. Nekatere invazivne rastline preraščajo obdelovalne površine in travnike, zaradi česar se poveča uporaba herbicidov. Lahko povzročajo erozijo zemlje in bregov vodotokov ter zmanjšujejo produktivnost gozdov, zmanjšujejo rodovitnost obdelovalne zemlje, ovirajo promet in povzročajo še mnoge druge težave. Njihovo odstranjevanje pa povzroča ogromne stroške!

 

Na Ljubljanskem barju velik problem predstavlja zlata rozga (Solidago sp.), ki se pojavlja na redkeje košenih travnikih, ob kanalih in cestah. V zadnjem času je vse več tudi žlezave nedotike (Impatiens glandulifera), ki se hitro širi ob vodotokih in že izpodrinja domorodne vrste. Od živali lahko najpogosteje opazujemo nutrijo (Myocastor coypus), ki koplje luknje v bregove kanalov in vodotokov, s tem pa povečuje erozijo zemlje. Rdečevratke (Trachemys scripta elegans) so invazivne tujerodne želve, ki izpodrivajo našo edino domorodno vrsto želv – močvirsko sklednico.

Podrobnejše opise nekaterih pogostejših invazivnih tujerodnih vrst na Ljubljanskem barju lahko najdete v objavi "Invazivne tujerodne vrste na Ljubljanskem barju"

 Nazaj