ljubljansko barje
SLO ENG  

Sodelovanje vseh za boljše ohranjanje kosca v prihodnosti

Objavljeno 09.09.2020 » Aktualne novice

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje od oktobra 2019 do oktobra 2020 v sodelovanju z vodilnim partnerjem Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana, Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Notranjskim parkom in sedmimi kmetijskimi gospodarstvi izvaja projekt Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR na štirih projektnih območjih (Ljubljansko barje, Planinsko polje, Cerkniško jezero in Pivka). Projekt se izvaja v okviru ukrepa Sodelovanje (M16.5) in je financiran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za obdobje 2014-2020.


V projektu preverjamo možnost dvostopenjskega izvajanja naravovarstvenega ukrepa Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR), s katerim se zagotavlja ugodno stanje ohranjenosti kosca (Crex crex) in ostalih talnih gnezdilk. Sedanje zahteve ukrepa so raba po 1. avgustu, brez gnojenja, brez paše. Izkušnje kažejo, da večletna pozna košnja na nekaterih območjih izvajanja ukrepa predstavlja problem zaradi širjenja invazivnih tujerodnih vrst (ITV), predvsem zlate rozge (Solidago spp.), kar na dolgi rok pomeni slabšo kvaliteto travnikov in izgubo gnezditvenega habitata kosca. Preverjamo tudi smiselnost pozne košnje, če na njem v tekočem letu kosec ne gnezdi. V praksi bi to pomenilo, da se travnike, na katerih so v tekočem letu zabeleženi kosci, zaradi zagotavljanja gnezditvene uspešnosti kosi pozno (po 1.avgustu), ostale travnike pa bi se lahko kosilo nekoliko prej.

Do sedaj smo izvedli popis kosca na projektnih območjih. Pridobljene popise smo posredovali Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, ta pa je izvedla testno obveščanje kmetijskih gospodarstev, ki so vključena v projekt, o upravičenosti predčasne košnje. Trenutno smo v fazi analize celotnega procesa. V zaključni fazi projekta sledi predstavitev rezultatov različnim organizacijam in predvsem kmetom, ki kmetujejo na projektnih območjih.

Vse zainteresirane kmete vabimo, da se udeležite delavnic, kjer bodo rezultati projekta in predlagane spremembe ukrepa VTR podrobneje predstavljeni in boste lahko podali svoja mnenja. Za več informacij se obrnite na svojo kmetijsko svetovalno službo.

 

 

 Nazaj