ljubljansko barje
SLO ENG  

Pričetek projekta PoLJUBA

Objavljeno 03.04.2018 » Aktualne novice

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje je s projektnimi partnerji (Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije) pridobil 4,12 milijona evrov vreden projekt »Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja ‘PoLJUBA’«. 80 odstotkov sredstev bo prispevala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija. Projekt se je pričel izvajati v začetku leta, aktivnosti pa bodo potekale do izteka leta 2021.

Na območju Ljubljanskega barja bodo sredstva namenjena odkupu kritičnih zemljišč oz. sklenitvi pogodbenega varstva. Z ustreznimi kmetijskimi praksami  in drugimi ukrepi bomo neposredno izboljšali stanje naravnega okolja in revitalizirali kulturno krajino na skupno 126 hektarjih površine, s čimer bomo izboljšali stanje življenjskih prostorov in vrst, katerih stanje se je zlasti zaradi intenziviranja kmetijstva in spreminjanja hidroloških razmer v zadnjih letih izrazito poslabšalo. Na teh površinah bomo prilagodili čas in intenziteto košnje, opustili gnojenje, doselili izginjajoče avtohtone vrste, sočasno pa odstranjevali invazivne tujerodne vrste. Velik poudarek v projektu bo tudi na vzpostavitvi naravne barjanske hidrologije.

Delo bo osredotočeno na ohranjanje treh izginjajočih habitatnih tipov (travniki s prevladujočo stožko, nižinski ekstenzivno gojeni travniki in bazična nizka barja) ter izboljšanje stanja redke orhideje Loeselove grezovke ter sedmih živalskih vrst - dveh zelo ogroženih vrst metuljev (strašničin mravljiščar in barjanski okarček), na stara dupla vezanega hrošča puščavnika, kačjega pastirja koščičnega škratca, največje slovenske populacije kosca, dvoživke hribskega urha ter edine slovenske avtohtone sladkovodne želve, močvirske sklednice. Ljubljansko barje je za mnoge od teh vrst eno zadnjih ostankov življenjskega prostora ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, zato je projekt PoLJUBA morda ena zadnjih priložnosti za poskus njihove ohranitve.

V okviru projekta bo z namenom doseganja večje ozaveščenosti obiskovalcev Ljubljanskega barja vzpostavljena nova krožna pot na območju najpomembnejše vstopne točke v park, Rakove Jelše. Na 3 km dolgi poti bomo obiskovalcem z različnimi interpretacijskimi orodji na urejenih postajah ponudili možnost spoznavanja značilnosti Ljubljanskega barja, tu živečih živalskih in rastlinskih vrst in njihovega življenjskega prostora. Naravovarstveno zgledno urejene površine bodo urejene v sinergiji s projektom »Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju«, ki ga pripravlja Občina Ig. Pot bo zaživela v letu 2021.

V začetku leta je bila ustanovljena nova projektna pisarna Krajinskega parka Ljubljansko barje, v kateri delujejo sodelavci projekta PoLJUBA. Pisarna se nahaja v industrijski coni na Škofljici.Nazaj