ljubljansko barje
SLO ENG  

6. partnerski sestanek projekta SavaTIES

Objavljeno 20.10.2020 » Aktualne novice

Od 5. do 7. oktobra 2020 je bilo kljub pandemiji koronavirusa uspešno izvedeno srečanje projektnih partnerjev projekta Sava TIES in članov mreže SavaParks, katere član je tudi Krajinski park Ljubljansko barje. Sestanka se je udeležilo približno 20 članov iz 13 različnih institucij in 5 držav. Srečanje je potekalo prek virtualne platforme, udeleženci pa smo bili veseli, da se vsaj na ta "nov normalen" način lahko zberemo ter izmenjajo informacije in izkušnje.

 


Da bi izboljšali nadaljnje delo mreže na področju varstva narave, smo povabili zunanjega strokovnjaka, ki je za nas pripravil izobraževanje o razvoju komunikacijskih in pogajalskih veščin.
Poslušali smo tudi predstavitve primerov dobrih praks upravljanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami na Hrvaškem in v Srbiji. Petra Kutleša, vodja oddelka za tujerodne vrste Inštituta za varstvo okolja in narave na Ministrstvu za gospodarstvo in trajnostni razvoj, je predstavila projekte na temo invazivnih vrst, sofinancirane iz evropskih sredstev, ki jih na Hrvaškem izvaja njena institucija. Predstavila je prvo hrvaško nacionalno bazo podatkov o tujerodnih in invazivnih vrstah. Napovedala je tudi pričetek projekta "Life CONTRA Alianthus", ki se bo osredotočil na odstranjevanje velikega pajesena (Alianthus altissima). Veliki pajesen je invazivna tuja rastlina, ki povzroča težave kmetom, prometni infrastrukturi, naravovarstvenemu sektorju in lokalnemu prebivalstvu zaradi hitre rasti in razširjanja - je povedala Petra. Iz sosednje države je Goran Tmušić, uslužbenec Laboratorija za invazivne in alergene rastline na Prirodoslovno-matematični fakulteti v Novem Sadu v Srbiji, predstavil uspešno sodelovanje znanstvenikov in lokalnih oblasti pri odstranjevanju ambrozije in drugih invazivnih rastlin v Vojvodini.

 


Projektni partnerji so predstavili pilotne ukrepe na zavarovanih območjih, ki so jih izvedli letos, in finančni okvir trenutnih stroškov, vloženih v metode odstranjevanja invazivnih rastlin. Ti pomembni podatki bodo predstavljeni v javno dostopnem dokumentu "Medsektorske smernice za upravljanje, nadzor in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst v porečju Save". Začela se je analiza zakonodajnih okvirov, povezanih z upravljanjem invazivnih tujerodnih vrst v državah Savskega bazena. Rezultati in priporočila, ki bodo vključevale tudi izkušnje iz projekta Sava TIES, bodo do konca projekta predstavljeni odločevalcem na državni in regionalni ravni, z namenom vključitve v zakonodajo. Ti rezultati in priporočila bodo namenjeni sektorjem ohranjanja narave, kmetijstva, gozdarstva in vodnemu sektorju ter bodo na voljo širši javnosti.

 

 

Ta sestanek se je, čeprav izveden na daljavo, izkazal za izjemno koristnega za izmenjavo informacij tre mnenj med partnerji in člani mreže SavaParks ter medsektorsko mreženje.

 

 Nazaj